Katalog informacija Grada Biograda

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03., 144/10., 37/11. i 7711.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), i članka 3. stavka 3. alineje 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 09. siječnja 2012. godine, donio je

 O D L U K U

o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Biograda na Moru

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže i nadzire Grad Biograd na Moru, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalaze u Katalogu informacija Grada Biograda na Moru koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Na podneseni pisani ili usmeni zahtjev ovlašteniku će biti omogućen pristup informaciji, vodeći računa o načinu predloženom od strane podnositelja zahtjeva te o vrsti i obliku informacije, a sve u interesu ostvarivanja zakonom utvrđenog prava na slobodan pristup informacijama.

Članak 4.

Kada se pristup informacijama omogućava neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku ili mu se omogućava uvid u dokumente i izrada preslika istih, podnositelj zahtjeva može ostvariti pravo na pristup informacijama u uredovnom radnom vremenu koje je utvrđeno Odlukom o uredovnim danima Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Uvjeti, način, postupci te ostale radnje putem kojih se javnosti omogućuje ostvarivanje prava na pristup informacijama utvrđeni su Odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Članak 6.

Osim u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru" informacije grada Biograda na Moru, objavljuju se i na web stranici grada Biograda na Moru. Na web stranici grada Biograda na Moru nalaze se podaci o Gradskom vijeću, Gradonačelniku i gradskoj upravi, s objavom akata koje donose navedena tijela, podaci o tijelima mjesne samouprave i mjesnim odborima, aktualni projekti i aktualna događanja u gradu Biogradu na Moru, objavljeni natječaji te ostali različiti dokumenti od značenja za grad Biograd na Moru.

Članak 7.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Biograda na Moru KLASA:008-02/06-01/03, UR.BROJ:2198/16-03-06-2 od 25. listopada 2006. godine

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biograd na Moru".

 

KLASA : 032-01/12-01/01

UR.BROJ : 2198/16-01-12-1

Biograd na Moru, 09. siječnja 2012. godine

 

GRADONAČELNIK:

Ivan Knez, dipl. ing. agr.

 


  Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Grada Biograda na Moru (89kB)

  Katalog informacija Grada Biograda na Moru (188kB)

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru