Docek Biograd 2019 web 1

Natječaji

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18), članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 10/2012, 4/2013, 11/2013, 3/2014), Odluke…
Objavljeno: Petak, 07 prosinca 2018 12:50
Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18), članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 10/2012, 4/2013, 11/2013, 3/2014), Odluke…
Objavljeno: Petak, 07 prosinca 2018 12:36
Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.) i Odluke KLASA:604-02/18-01/41, UR.BROJ:2198/16-01-18-1 od 05. prosinca 2018. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 05. prosinca 2018. godine, raspisuje  2. (drugi) NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na…
Objavljeno: Srijeda, 05 prosinca 2018 13:42
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje nekretnine,  KLASA: 944-01/18-01/16, URBROJ: 2198/16-02-18-8 od 11. listopada 2018. godine i članka 2. i članka 11. stavka 3. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada…
Objavljeno: Srijeda, 31 listopada 2018 12:14
GRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO VIJEĆEOdbor za dodjelu javnih priznanja KLASA:061-01/18-01/04UR.BROJ:2198/16-02-18-2Biograd na Moru, 23. listopada 2018. godine Na temelju članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16 i 10/17.), Odbor za dodjelu javnih  priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na…
Objavljeno: Utorak, 23 listopada 2018 14:22
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora na Novoj tržnici u Biogradu na Moru KLASA: 372-03/18-01/06, URBROJ: 2198/16-01-18-1 od 09. listopada 2018. godine  Gradonačelnik grada Biograda na Moru  r a s p i s u j e N A T J E Č A Jradi…
Objavljeno: Četvrtak, 11 listopada 2018 12:57
Stranica 1 od 9

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA