Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju III. (trećeg) javnog natječaja za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS), KLASA: 370-01/17-01/02, URBROJ: 2198/16-01-17-1 od 18. travnja 2017. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje III. (TREĆI) J A V N I   N A T J E Č A Jza kupnju stana…
Objavljeno: Četvrtak, 20 travnja 2017 10:50
KLASA: 112-03/17-01/01UR.BROJ:2198/16-03/1-17-2Biograd na Moru, 05. travnja 2017. godine Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje OGLASza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru…
Objavljeno: Srijeda, 12 travnja 2017 14:49
Na temelju Odluke u svezi zahtjeva Bošane d.o.o. Biograd na Moru za davanje suglasnosti za natječaj za odabir poslovnog partnera za obavljanje poslova organizacije i naplate parkinga na području Grada Biograda na Moru Klasa: 363-02/17-01/08, Ur. broj: 2198/16-01-17-2 od dana 04. travnja 2017. godine, direktor Bošana d.o.o. raspisuje JAVNI NATJEČAJza…
Objavljeno: Utorak, 04 travnja 2017 14:41
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta oznake S2 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/14-01/05, URBROJ: 2198/16-01-17-29, od dana 23. ožujka 2017. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta oznake S2 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru I…
Objavljeno: Petak, 24 ožujka 2017 07:18
Na temelju članka 11. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge BOŠANA d.o.o. Biograd na Moru od 29. prosinca 2015. godine i Odluke Skupštine Društva KLASA:022-01/17-01/, UR.BROJ:2198/16-01-17-1 od 09. ožujka 2017. godine, Skupština Društva, dana 09. ožujka 2017. godine, raspisuje NATJEČAJza imenovanje direktora T.D. u vlasništvu…
Objavljeno: Utorak, 14 ožujka 2017 07:46
UR.BROJ: 2198/16-01-17-1  Biograd na Moru, 27. siječnja 2017. godine Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 27. siječnja 2017. godine, donio je…
Objavljeno: Petak, 27 siječnja 2017 13:19
Stranica 1 od 5

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru