Natječaji

Na temelju članka 11. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge BOŠANA d.o.o. Biograd na Moru od 29. prosinca 2015. godine i Odluke Skupštine Društva KLASA:022-01/17-01/, UR.BROJ:2198/16-01-17-1 od 09. ožujka 2017. godine, Skupština Društva, dana 09. ožujka 2017. godine, raspisuje NATJEČAJza imenovanje direktora T.D. u vlasništvu…
Objavljeno: Utorak, 14 ožujka 2017 07:46
UR.BROJ: 2198/16-01-17-1  Biograd na Moru, 27. siječnja 2017. godine Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 27. siječnja 2017. godine, donio je…
Objavljeno: Petak, 27 siječnja 2017 13:19
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1), KLASA: 944-01/16-01/42, URBROJ: 2198/16-02-16-8 od 20. prosinca 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Ponedjeljak, 09 siječnja 2017 13:39
KLASA:061-01/16-01/02UR.BROJ:2198/16-02-16-2Biograd na Moru, 08. studenoga 2016. godine Na temelju članka 13. i 14. Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/06. i 8/09.), Odbor za dodjelu javnih  priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, objavljuje J A V N I  P O…
Objavljeno: Utorak, 08 studenoga 2016 14:28
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/16-04/74, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 12. listopada 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   NATJEČAJ za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretne naprave –…
Objavljeno: Četvrtak, 13 listopada 2016 10:39
Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13.) i Odluke KLASA:604-02/16-01/03, UR.BROJ:2198/16-01-16-1 od 29. rujna 2016. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 29. rujna 2016. godine, raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2016/17.  …
Objavljeno: Četvrtak, 29 rujna 2016 15:05
Stranica 1 od 4

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru