Docek Biograd 2019 web 1

JAVNI NATJEČAJ radi osnivanja prava građenja u poslovnoj zoni (K2) u Biogradu na Moru

Objavljeno: Utorak, 17. srpnja 2018. 08:58

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi osnivanja prava građenja, KLASA: 944-01/18-01/17, URBROJ: 2198/16-02-18-4, od 20. lipnja 2018. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
radi osnivanja prava građenja u poslovnoj zoni (K2) u Biogradu na Moru

I

Javnom natječaju biti će izložene slijedeće katastarske čestice u k. o. Biograd:

Predmet prodaje

(oznaka zemljišta)

Namjena

Povr.

Početni iznos   naknade za osnivanje prava građenja / godišnje Jamčevina     (5% početnog godišnjeg iznosa naknade) Rok prava građenja

Kat. čest. br. 609/20, zv. Kosa, upisana u zk. ul. broj 9853

k. o. Biograd na Moru

K2 gospodarska namjena – poslovna, pretežno trgovačka 59 m2 612,00 kn            30,60 kn 20 godina

Kat. čest. br. 777/87, zv. Iznad Kožine, upisana u zk. ul. broj 2496

k. o. Biograd na Moru

K2 gospodarska namjena – poslovna, pretežno trgovačka 21 m2 220,00 kn            11,00 kn 20 godina

Svrha osnivanja prava građenja je formiranje tehnološke i gospodarske cjeline u funkciji izgradnje poslovnog objekta.  

II

Predmetne građevne čestice su prostorno-planskom dokumentacijom predviđene za gradnju objekata gospodarske namjene (poslovne – pretežito trgovačke), sukladno Prostornom planu uređenja Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/05. i dr.) i Urbanističkom planu uređenja neizgrađene poslovne zone pretežito trgovačke namjene (K2) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/08. i 7/11.).
Početna godišnja naknada za osnovano pravo građenja za nekretnine izložene javnom natječaju iznosi:
1. za nekretninu oznake kat. čest. br. 609/20 …………………………….. 612,00 kn,
2. za nekretninu oznake kat. čest. br. 777/87………………………………220,00 kn,
Jamčevina se određuje u iznosu od 5% od početne godišnje naknade. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro račun Grada Biograda na Moru broj: HR8323300031802200009, model HR68, poziv na broj 7706-OIB.

III

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju nekretnina iz točke I. imaju sva domaća i strana trgovačka društva i obrti, ako ispunjavanju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
Ponuda mora sadržavati:
1. Osnovne podatke o ponuditelju (izvadak iz sudskog ili obrtnog registra ili drugog odgovarajućeg registra, OIB, kontakt telefon i e-mail adresa),
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
3. Potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te pravnim osobama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC  d. o. o.) – ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
4. Kratak opis planirane investicije (djelatnost koju namjerava obavljati, planirana veličina objekta u m2, potrebni energenti: struja (kW), voda (m3/h) itd., planiran broj novozaposlenih radnika),
5. Izjavu ponuditelja da se obvezuje u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o osnivanju prava građenja u formi ovršne isprave na njegov trošak, te da u cijelosti prihvaća uvjete iz javnog natječaja,
6. Izjavu da će naknadu za osnovano pravo građenja platiti jednokratno za cijelo razdoblje trajanja prava građenja (u slučaju da želi iskoristiti ovu mogućnost).  

IV

Ponude se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za osnivanje prava građenja u poslovnoj zoni (K2) - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

V

Rok za podnošenje ponuda je 27. srpnja 2018. godine do 12,00 sati.

VI

Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 27. srpnja 2018. godine u 12,00 sati.

VII

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.
Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće razmatrati.

VIII

Najpovoljnijim ponuditeljem za osnivanje prava građenja smatra se ponuditelj koji ispuni sve uvjete natječaja, i ponudi najviši iznos naknade. U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći najpovoljniji ponuditelj uz uvjet da prihvati najviši iznos naknade prvog ponuditelja. Najpovoljniji prvi ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Povjerenstvo utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja prema visini ponuđene cijene, uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja. Na temelju prijedloga gradonačelnika Grada Biograda na Moru  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru.
Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavlja se svim sudionicima javnog natječaja.
Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja se može uložiti prigovor Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru u roku od osam (8) dana od dana dostave odluke putem Jedinstvenog upravnog odjela, pisano preporučenom poštom. U postupku preispitivanja, odluka se može izmijeniti, potvrditi ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan, a odluka o prigovoru je konačna.
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo  bez obrazloženja poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.
Izabrani najpovoljniji ponuditelja ima pravo naknadu za osnovano pravo građenja platiti i jednokratno.

IX

S izabranim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o osnivanju prava građenja u roku od osam (8) dana od dana konačnosti odluke o izboru, kao ovršna isprava sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu.
Nositelj prava građenja može prenijeti osnovano pravo građenja na drugu osobu prije isteka roka na koje je osnovano pravo građenja, uz pisanu suglasnost Gradskog vijeća, ukoliko osoba na koju se prenosi pravo građenja ispunjava sve uvjete koji je ispunjavao i dosadašnji nositelj prava građenja, i ukoliko da ovjerenu izjavu da preuzima sva prava i obveze iz osnovanog ugovora o osnivanju prava građenja, a odgovara  i za onaj iznos naknade koji dosadašnji nositelj prava građenja nije platio o dospijeću. Ukoliko nositelj prava građenja prenese pravo građenja na drugu osobu bez suglasnosti iz stavka 2. ovog članka, ugovor se raskida.
Nositelja prava građenja može zasnovati založno pravo na osnovanom pravu građenja, na rok ne duži od roka na koji je osnovano pravo građenja.
Ugovor o osnivanju prava građenja sadrži:
- odredbu da nakon isteka roka na koje je osnovano pravo građenja, Gradu Biogradu na Moru prelazi pravo vlasništva na nekretnini, slobodnoj od tereta, stvari i osoba, uz  naknadu za zgradu, izgrađenu na nekretnini na kojoj je osnovano pravo građenja, koliko je njegova nekretnina u prometu vrjednija s tom zgradom nego bez nje,
- odredbu da izgradnja u rokovima koji se utvrde ugovorom  predstavlja bitan sastojak ugovora, odnosno da se ugovor smatra raskinutim po sili zakona ukoliko se izgradnja ne izvrši u ugovorenim rokovima, bez obveze Grada Biograda na Moru da nositelju prava građenja naknadi vrijednost radova do raskida ugovora o osnivanju prava građenja,
- odredbu da će se ugovor raskinuti ako nad nositeljem prava građenja bude otvoren stečajni postupak ili bilo koji drugi postupak s ciljem prestanka njegove pravne osobnosti ili ovršni postupak u kojem je kao predmet ovrhe navedeno pravo građenja,
- odredbu da ispunjavanje uvjeta iz ponude temeljem kojih je sklopljen ugovor predstavlja bitan sastojak ugovora, te da Grad Biograd na Moru ima pravo, ukoliko utvrdi da nositelj prava građenja više ne ispunjava te uvjere, raskinuti ugovor,
- odredbu da, u slučaju ukoliko se ugovor o osnivanju prava građenja raskida krivnjom nositelja prava građenja, Grad Biograd na Moru može u roku od trideset (30) dana od dana raskida ugovora pozvati nositelja prava građenja da o svom trošku i riziku ukloni izvedene radove, ili to može o trošku nositelja prava građenja izvršiti Grad Biograd na Moru,
- odredbu da nositelj prava građenja dozvoljava Gradu Biogradu na Moru da bez njegovog daljnjeg pitanja ili odobrenja izvrši brisanje prava građenja u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza u rokovima i na način određen ugovorom, te ispunjenja uvjeta iz podstavaka 1. i 2.

X

Odabranom najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina uračunat će se u naknadu za osnovano pravo građenja, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

XI

Izabrani ponuditelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora i vratiti ga Gradu u roku od osam (8) dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XII

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, telefon 023/383-150, 383-003, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..   

KLASA: 944-01/18-01/17
URBROJ: 2198/16-01-18-6
Biograd na Moru, 13. srpnja 2018. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA