Docek Biograd 2019 web 1

NATJEČAJ radi davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biogradu na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 11. listopada 2018. 12:57

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora na Novoj tržnici u Biogradu na Moru KLASA: 372-03/18-01/06, URBROJ: 2198/16-01-18-1 od 09. listopada 2018. godine  Gradonačelnik grada Biograda na Moru  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
radi davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biogradu na Moru

I.

PREDMET NATJEČAJA:
Predmet ovog natječaja su poslovni prostori u vlasništvu Grada Biograda na Moru  i to:

a) poslovni prostor na plaži Soline ( č.k.br. 3234 k.o. Biograd )  - površine 55,10 m2, radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti ( U.O. SOLINE )
b) poslovni prostor na Obali kralja Petra Krešimira IV ( riva- č.k.br. 1263 ) – površine 60 m2, radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti ( caffe bar „FGF“)
c) poslovni prostor na Obali kralja Petra Krešimira IV ( riva- č.k.br. 1262 ) – površine 131,80 m2, radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti ( restoran „Aquarium“)

II.

VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA:
Poslovni prostori iz točke I. natječaja daju se u zakup na vrijeme od 4 ( četiri ) godine.

III.

POČETNA CIJENA ZAKUPA:
Početna cijena zakupa za :
a) poslovni prostor pod brojem 1). iznosi 6.500,00 kn + PDV ( 117,96 kn/m2 ) mjesečno
b) poslovni prostor pod brojem 2). iznosi 4.600,00 kn + PDV ( 76,66 kn/m2 ) mjesečno
c) poslovni prostor pod brojem 3). iznosi 10.000,00 kn + PDV ( 75,98 kn/m2 ) mjesečno

IV.

UVJETI NATJEČAJA:
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti iz točke I. natječaja.

Osobe koje sudjeluju u natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 25% od početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor na žiro račun Grada Biograda na Moru broj: IBAN HR 8323300031802200009 kod Splitske banke d.d. – Societe Generale Group s pozivom na broj HR68 7722 –OIB ponuditelja.           

Za poslovni prostor pod rednim brojem 1. jamčevina iznosi 1.625,00 kn.
Za poslovni prostor pod rednim brojem 2. jamčevina iznosi 1.150,00 kn.
Za poslovni prostor pod rednim brojem 3. jamčevina iznosi 2.500,00 kn.

Natjecatelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

V.

KRITERIJ ZA ODABIR:
Uz prihvatljivost ponude, osnovni  kriterij odabira najpovoljnijih ponuditelja jest ponuđena cijena zakupa.

VI.

SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda za natječaj mora sadržavati :
1.dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza i to kako slijedi:
FIZIČKE OSOBE ( ime, prezime, osobni identifikacijski broj/OIB/, dokaz o prebivalištu ) ponudi prilažu :  
- preslik osobne iskaznice
- ako se radi o fizičkoj osobi-obrtniku uz presliku osobne iskaznice i original ili ovjerenu presliku obrtnice ili ovjerenu presliku upisa u obrtni registar
PRAVNE OSOBE ( naziv tvrtke, sjedište i OIB ) ponudi prilažu :
- original ili ovjereni preslik  izvatka iz sudskog registra
2. naznaku poslovnog prostora za koji se daje ponuda na natječaj
3. dokaz o solventnosti ( Bon 1, Bon 2, SOL i sl. )
4. potvrdu o nepostojanju poreznog duga od nadležne Porezne uprave Ministarstva financija
5. potvrdu da nema duga prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( Komunalac d.o.o. i Bošana d.o.o. )
6. dokaz o uplati jamčevine u visini od 25 % od početne mjesečne cijene zakupa ( određene natječajem )
7. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine po m2  mjesečno
8. broj tekućeg ili žiro – računa sudionika natječaja i naziv banke za povrat jamčevine
9. dokaz o pravu prednosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“, broj 174/04., 92/05.,  107/07., 65/09., 137/09. i 55/11. ).

Svi priloženi dokumenti ne smiju biti stariji od 30 ( trideset ) dana.

VII.

Ponude dostaviti Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja u zatvorenoj omotnici, s naznakom : "Ponuda za natječaj radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru - NE OTVARAJ", preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu, te bez obzira na način dostave rok za dostavu ponuda je zaključno do dana i sata objavljenog javnog otvaranja ponuda, odnosno ponuda mora biti zaprimljena na gradskoj pisarnici do tog trenutka.
Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve dospjele financijske obveze prema Gradu Biogradu na Moru, firmamam u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru te Državnom proračunu RH, do javnog otvaranja ponuda.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavanju uvjete iz natječaja ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici Grada.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz ovog zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
Osobe koje žele ostvariti prvenstveno pravo dužne su sudjelovati u postupku natječaja, istaknuti u ponudi pravo prvenstva, a ukoliko njihova ponuda nije ponuda s najvišom cijenom, pravo prvenstva ostvaruju prihvatom najviše postignute zakupnine.

Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru dana 19. listopada 2018. godine s početkom u 13.00 sati. Otvaranje ponuda je javno.Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Gradonačelnik grada Biograda na Moru. Protiv odluke Gradonačelnika o izboru najpovoljnijeg ponuditelja stranka može podnijeti prigovor Gradonačelniku u roku od 8 dana od dana primitka Odluke. Prigovor mora biti obrazložen i dostavljen pismeno. Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Rok za sklapanje ugovora o zakupu iznosi 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Nakon donesene odluke o dodjeli poslovnog prostora u zakup najpovoljnijem ponuditelju, ukoliko isti odustane od dobivenog poslovnog prostora i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine a za predmetni poslovni prostor javni natječaj će se ponoviti.

Grad Biograd na Moru zadržava pravo da sukladno svojim interesima odbije svaku ponudu i poništi natječaj i pri tom ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA