JAVNI NATJEČAJ radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru (84/19)

Objavljeno: Utorak, 07. svibnja 2019. 14:07

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru,  KLASA: 944-01/19-01/84, URBROJ: 2198/16-02-19-3 od 25. travnja 2019. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 07. svibnja 2019. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru (84/19)

1) Predmet zamjene su sljedeće nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru za cijelo:
- oznake kat. čest. br. 3020/324, površine 37 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 10931 k. o. Biograd na Moru,
- oznake kat. čest. br. 3020/319, površine 140 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 10318 k. o. Biograd na Moru,
- oznake kat. čest. br. 3019/1, površine 94 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9876    k. o. Biograd na Moru,
- oznake kat. čest. br. 3018/1, površine 153 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 6349 k. o. Biograd na Moru,
- oznake kat. čest. br. 3771/20, površine 163 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 6548 k. o. Biograd na Moru,
- oznake kat. čest. br. 3771/21, površine 111 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 8603 k. o. Biograd na Moru,
- oznake kat. čest. br. 3439, površine 763 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 628 k. o. Biograd na Moru,
koje se mijenjaju za
- nekretnine u vlasništvu fizičke osobe, oznake kat. čest. br. 803/7, površine 403 m2, kat. čest. br. 803/19, površine 365 m2, i kat. čest. br. 803/20, površine 32 m2, sve upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2059 k. o. Biograd na Moru.

2) Nekretnine kat. čest. br. 3020/324, kat. čest. br. 3020/319, kat. čest. br. 3019/1, kat. čest. br. 3018/1, kat. čest. br. 3771/20, kat. čest. br. 3771/21, i kat. čest. br. 3439, sve k. o. Biograd na Moru u vlasništvu Grada Biograda na Moru predstavljaju građevinsko zemljište.
Nekretnina u vlasništvu fizičke osobe, prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji predviđena je za izgradnju prometnice (javnoprometne površine), a prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli preko iste planirana je i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje.

3) Tržišna vrijednost nekretnina koje se mijenjaju utvrđena je Procjembenim elaboratima stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina Marina Beverin iz Zadru, a zamjena se vrši uz obvezu plaćanja naknade za razliku u vrijednosti nekretnina.

4) Jamčevina se ne plaća.

5) Isključiva svrha zamjene nekretnina je privođenje zemljišta namjeni (izgradnja i uređenje prometnice, izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje).

6) Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno člancima 354. do 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96. i dr.).

7) Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu vlasništva nekretnina oznake kat. čest. br. 803/7, kat. čest. br. 803/19, i kat. čest. br. 803/20, sve k. o. Biograd na Moru, neopterećenih bilo kakvim upisanim ili neupisanim stvarnim ili drugim pravima.

8) Pisana ponuda mora sadržavati:
a) ZA FIZIČKU OSOBU: naziv ponuditelja (ime i prezime), OIB, adresu prebivališta, telefon, podatke o kontakt osobi, oznaku čestice glede koje dostavlja ponudu, te je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili putovnice ponuditelja,
b) ZA PRAVNU OSOBU: naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, podatak o osobi odgovornoj za zastupanje, te je potrebno priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje pravni subjektivitet.
NEOVISNO DA LI JE PONUDITELJ FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA pisana ponuda, uz isprave iz točke 9.a) i 9.b) mora sadržavati:
1. potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC   d. o. o.) - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
2. vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja, i da je posebno suglasan sa uvjetom iz točke 3. ovog natječaja,
3. dokaz o vlasništvu (izvadak iz zemljišne knjige) nekretnina označenih kao kat. čest. br. 803/7, kat. čest. br. 803/19, i kat. čest. br. 803/20, sve k. o. Biograd na Moru, neopterećenih bilo kakvim upisanim ili neupisanim stvarnim ili drugim pravima,
4. vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja da je suglasan sa javnom objavom svojih osobnih podataka u rezultatima javnog natječaja.

9) Pisane ponude sa svim prilozima se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za zamjenu nekretnina (84/19) - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od osam (8) dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.

10) Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.

11) Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 20. svibnja 2019. godine s početkom u 13,00 sati.

12) Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo prihvatiti ili odbiti ponudu ili poništiti natječaj u bilo koje vrijeme do sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima i nije dužan dati obrazloženje u slučaju poništenja natječaja.

13) Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se sa Gradom Biogradom na Moru zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od zamjene.

KLASA: 944-01/19-01/84
URBROJ: 2198/16-01-19-5
Biograd na Moru, 07. svibnja 2019. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA