JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru u 2016. godini

Objavljeno: Utorak, 08. studenoga 2016. 14:28

KLASA:061-01/16-01/02
UR.BROJ:2198/16-02-16-2
Biograd na Moru, 08. studenoga 2016. godine

Na temelju članka 13. i 14. Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/06. i 8/09.), Odbor za dodjelu javnih  priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru
u 2016. godini

I. Pozivaju se građani, trgovačka  društva, ustanove, vjerske zajednice, političke stranke, te udruge građana, da dostave prijedloge za Nagradu Grada Biograda na Moru za životno djelo i Godišnju nagradu Grada Biograda na Moru za 2016. godinu.
Javna priznanja Grada Biograda na Moru dodijeliti će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru povodom Dana Grada Biograda na Moru.
Podnositelj prijedloga ne može samog sebe predložiti za dodjelu javnog priznanja Grada.

II. Za Nagradu Grada Biograda na Moru za životno djelo mogu se predložiti pojedinci sa prebivalištem u gradu Biogradu na Moru i pojedinci koji djeluju i žive izvan grada Biograda na Moru sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, za cjelokupno postignuće kojeg su ostvarili tijekom svog radnog vijeka iz područja znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada, a koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada. U jednoj godini može se dodijeliti po jedna Nagrada Grada Biograda na Moru za životno djelo: fizičkoj osobi koja živi i djeluje u gradu Biogradu na Moru i fizičkoj osobi koja djeluje i živi izvan grada Biograda na Moru sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a njezino je djelo značajno za grad Biograd na Moru.

III. Za Godišnju nagradu Grada Biograda na Moru mogu se predložiti  građani Grada Biograda na Moru, kao i druge osobe izvan grada Biograda na Moru koje rade na promicanju ugleda grada Biograda na Moru, trgovačka društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana i druge pravne osobe za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u gradu Biogradu na Moru.
Godišnje se mogu dodijeliti najviše tri Godišnje nagrade Grada. Za pojedino područje mogu se u istoj godini dodijeliti najviše dvije Godišnje Nagrade Grada.
            
IV. Javna priznanja Grada Biograda na Moru, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, te upravama društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Biograda na Moru.
U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje. Odbor za dodjelu javnih priznanja utvrđuje prijedlog za dodjelu javnih priznanja i upućuje ga Gradskom vijeću na odlučivanje.

V. Prijedlozi moraju sadržavati:
•    podatke o podnositelju prijedloga te moraju biti potpisani od ovlaštene osobe i ovjereni pečatom (ukoliko ga predlagatelj ima),
•    životopis kada je kandidat fizička osoba,
•    iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Grada,
•    prosudbu postignutih rezultata,
•    vrstu javnog priznanja, te
•    suglasnost - potpisanu izjavu predloženika odnosno obitelji za posthumnu dodjelu, kojom se potvrđuje pristanak na kandidaturu za javna priznanja Grada Biograda na Moru.
Predlagatelj je dužan imati supredlagatelja koji podupire njegov prijedlog. Predlagatelj odgovara moralno i materijalno za sve što je navedeno u prijedlogu.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Prijedlozi se, u pisanom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici i s naznakom "ne otvaraj" podnose se zaključno do 12. prosinca 2016. godine neposredno u pisarnicu Grada Biograda na Moru, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti s naznakom "Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru, ne otvarati", na adresu: ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BIOGRADA  NA MORU,  Trg  kralja  Tomislava  5,  23 210 BIOGRAD  NA  MORU.
Prijedlozi koji pristignu poštom nakon 12. prosinca 2016. godine uzet će se u razmatranje samo ako imaju žig pošte zaključno s 12. prosinca 2016. godine.
Prijedlozi koji nisu podneseni na propisan način i u određenom roku neće se uzeti u razmatranje.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru