ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2017. godinu

Objavljeno: Petak, 27. siječnja 2017. 13:19

UR.BROJ: 2198/16-01-17-1  
Biograd na Moru, 27. siječnja 2017. godine

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 27. siječnja 2017. godine, donio je

O D L U K U
o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2017. godinu

I.

Raspisuje se Javni natječaj za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru za 2017. godinu, koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja iz točke I. ove Odluke sadrži:
1.    Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni natječaj“),
2.    tekst Javnog natječaja,
3.    Upute za prijavitelje,
4.    Obrasce prijave, i to:

Obrazac 1. PODACI O UDRUZI
Obrazac 2. PODACI O PROJEKTU/PROGRAMU
Obrazac 3. PRORAČUN PROJEKTA/PROGRAMA
Obrazac 4. IZJAVA O PARTNERSTVU (ukoliko se prijavljuje u partnerstvu)
Obrazac 5. PRIJAVA KORIŠTENJA PROSTORA ZA PROVEDBU PROJEKTA/PROGRAMA
Obrazac 6. IZJAVA o financiranim projektima prijavitelja iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. i 2016. godini
Obrazac 7. IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 8. OPISNO IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PROJEKTU/PROGRAMU (ispunjava se nakon  provedbe programa)
Obrazac 9. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PROJEKTA/PROGRAMA (ispunjava se nakon provedbe programa)

5.    potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva;
6.    uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za osobu ovlaštenu za zastupanje, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog poziva;
7.    uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za voditelja projekta/programa, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog poziva.
8.    popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu,
9.    obrazac za formalnu provjeru prijave,
10.    obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta,
11.    obrazac izjave o partnerstvu – ako je primjenjivo,
12.    obrazac izjave izvoditelja aktivnosti da je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi – ako je primjenjivo,
13.    izjava o točnosti i istinitosti podataka,
14.    obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta.

Ujedno se može priložiti:
•    presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije (MZOS ili sl.),
•    zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad OCD i koji se odnose na projekt/program,
•    pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim OCD, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,
•    životopis voditelja projekta/programa,
•    pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.

Ovaj Javni natječaj objavit će se na web stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr dana 27. siječnja 2017. godine.

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru