NATJEČAJ za imenovanje direktora T.D. u vlasništvu Grada Biograda na Moru "BOŠANA" d.o.o. za turizam i usluge

Objavljeno: Utorak, 14. ožujka 2017. 07:46

Na temelju članka 11. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge BOŠANA d.o.o. Biograd na Moru od 29. prosinca 2015. godine i Odluke Skupštine Društva KLASA:022-01/17-01/, UR.BROJ:2198/16-01-17-1 od 09. ožujka 2017. godine, Skupština Društva, dana 09. ožujka 2017. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje direktora T.D. u vlasništvu Grada
Biograda na Moru "BOŠANA" d.o.o. za turizam i usluge

Uvjeti:
1. završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja ekonomskih znanosti - magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera, odnosno studij navedene znanosti kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) – VSS ekonomskog smjera,
2. radno iskustvo na rukovodećim poslovima najmanje dvije (2 ) godine,
3. posebna znanja i sposobnosti: vozačka dozvola „B“ kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu,
4. da nema zapreke za imenovanje sukladno čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ( NN. br. 111/93., 94/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11 – proč. tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.).

Direktora Društva imenuje Skupština Društva na rok od 4 godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:
- životopis,
- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)
- dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
- dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
- potvrdu o radu u struci i rukovodećim poslovima  (preslike ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ugovora o djelu, rješenja o zasnivanju radnog odnosa i dr., koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao poslove tražene stručne spreme i razine obrazovanja),
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja (izvornik)
- izjavu kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- projekciju planiranih aktivnosti s ciljem unaprijeđenija poslovanja BOŠANA d.o.o. za četverogodišnje razdoblje (program rada),
- dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) od objave natječaja, isključivo poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: BOŠANA d.o.o., Kralja Petra Svačića 26, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora – ne otvaraj“.
Kandidati s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava.
Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.
Odluka o izboru kandidata donijet će se u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja, o čemu će se pismeno obavijestiti svi kandidati.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru