Docek Biograd 2019 web 1

OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto viši referent za naplatu

Objavljeno: Utorak, 06. veljače 2018. 09:23

KLASA: 112-03/18-01/01
UR.BROJ:2198/16-03-18-2
Biograd na Moru, 05. veljače 2018. godine

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje

OGLAS
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto
•  viši referent za naplatu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, u trajanju od šest (6) mjeseci radi povećanog opsega poslova, uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
•  punoljetnost,
•  hrvatsko državljanstvo,
•  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
•  sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke,
•  najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•  položen državni stručni ispit,
•  poznavanje rada na računalu,
•  poznavanje jednog stranog jezika.

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba  koja je prema prijašnjim propisima stekla višu stručnu spremu ekonomske struke.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položeni državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u zakonskom roku. Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna  provjera  znanja i sposobnosti putem pisanog  testiranja i intervjua.  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  smatra se da je povukao  prijavu na oglas.
Na web stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na istoj web-stanici i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru objaviti mjesto i  vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu

Uz pisanu  prijavu kandidati obvezno prilažu:
•  životopis,
•  preslik domovnice,
•  preslik diplome,
•  elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili  preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu,
•  potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima  (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu), izvornik ili preslik,
•  preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,
•  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ne starije od šest mjeseci do dana objave oglasa),
•  izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne  uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas,  te će o tome  biti obaviješteni pisanim putem.
Prijave na Oglas se podnose putem pošte (preporučenom pošiljkom) u roku od 8 dana od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostave Biograd na Moru, na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru, sa naznakom: «za Oglas – viši referent za naplatu - NE OTVARAJ“ » ili osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Pročelnica:
Suzana Horvat Kolanović, dipl. iur., v.r.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA