JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar

Objavljeno: Ponedjeljak, 19. veljače 2018. 14:46

KLASA:112-02/18-01/01
UR.BROJ: 2198/16-03-18-2 od 05. veljače 2018.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 4/18.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
UVJETI:
- srednja stručna sprema (IV stupanj),
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- završen program osposobljavanja po posebnom propisu,
- položen vozački ispit B kategorije,
- poznavanje rada na računalu.
Pored navedenih  uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi  priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti  bitnih za obavljanje radnog mjesta putem pisanog testiranja te intervjua.  Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Grada Biograd na Moru naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja  i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba),
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
- uvjerenje o završenom programu osposobljavanja po posebnom propisu,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje godinu dana, a što se dokazuje sljedećim dokumentima – potrebno je dostaviti dokumente pod točkama a) i b):
a) potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje,
b) ugovorom o radu, rješenjem o prijmu odnosno rasporedu na radno mjesto, potvrdom
poslodavca i sl. iz kojih je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godinu,
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz
članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi,
- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole),
- dokaz o poznavanju rada na računalu  (svjedodžba, potvrda, izjava i slično).
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti i presliku domovnice.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte,  isključivo za potrebe natječajnog postupka).
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: «Za natječaj – REFERENT – KOMUNALNO-PROMETNO-POLJOPRIVREDNI REDAR»,  na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
                        
GRAD BIOGRAD NA MORU

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA