NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 03. svibnja 2018. 13:54

Na  temelju  Odluke  o  raspisivanju  javnog natječaja  za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/18-04/14, URBROJ: 2198/16-01-18-1 od 09. travnja 2018. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje


NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru

I

Daju se u zakup lokacije na javnoj površini za postavljanje pokretnih naprava - kioska u Biogradu na Moru, u površini do 15 m2, na razdoblje od četiri (4) godine:

r.

br

 LOKACIJA

 NAMJENA - DJELATNOST

OZNAKA LOKACIJE POČETNA CIJENA u kn (mjesečno)
1. Ul. dr. F. Tuđmana

prodaja tekstilnih proizvoda

(T.O. MONDE   - k.č. 1189/7)

MO-1 1.000,00
2. Plaža Soline pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (U.O. BALDE – k.č. 3388) PS-4 3.500,00
3. Plaža Dražice prodaja pekarskih proizvoda i sladoleda (SLAD-k.č. 3200/1) SL-1 3.500,00


II

Prethodni korisnik lokacije iz članka I. ovog natječaja koji sudjeluje u natječaju i udovoljava uvjetima natječaja, te je u potpunosti izvršavao dosadašnje obveze glede korištenja javne površine i prihvati najviši iznos postignute cijene, ima pravo prvenstva.

III

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:
- naziv ponuditelja, OIB, adresu i kontakt broj
- preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba
- preslik rješenja o upisu u registar obrtnika (preslik obrtnice) ili preslik rješenja o upisu u sudski registar (pravne osobe)
- oznaku lokacije za koju se dostavlja ponuda
- visinu ponuđene cijene
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrde da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama u (su)vlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d.o.o. i  Komunalac d.o.o.)
- potpisanu izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja, posebno glede sklapanja ugovora o zakupu kao ovršne isprave prema Zakonu o javnom bilježništvu, kao i sporazuma radi osiguranja novčane tražbine u obliku javnobilježničkog akta zasnivanjem založnog prava na neopterećenoj nekretnini korisnika javne površine ili treće osobe, ili predaji bankarske garancije.
Jamčevina se određuje u iznosu od 25% od početne cijene određene u natječaju. Ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru Broj: IBAN: HR8323300031802200009, poziv na broj HR68, 5738-OIB (ponuditelja).
Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, nema pravo na povrat jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana okončanja natječajnog postupka, a natjecateljima koji su uspjeli u natječaju jamčevina se uračunava prilikom obračuna i donošenja rješenja o porezu na korištenje javne površine.
Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

IV

Predmetni natječaj provodi Povjerenstvo od tri člana kojeg imenuje gradonačelnik grada Biograda na Moru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dužno je u roku od tri (3) dana od isteka roka za prijavu dostaviti gradonačelniku zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda, a gradonačelnik o prispjelim ponudama odlučuje u daljnjem roku od osam (8) dana.
Gradonačelnik Grada Biograda na Moru između potpunih i pravovremenih ponuda bira najpovoljnijeg ponuditelja po kriteriju visine ponuđene cijene.
Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, ako je to u javnom interesu ili u interesu Grada.

V

Izabrani najpovoljniji ponuditelji su dužni, nakon konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, u roku od tri (3) dana od primitka poziva Grada pristupiti sklapanju ugovora o zakupu koji se sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, o trošku zakupnika, a istovremeno sa sklapanjem ugovora sa zakupodavcem, u formi javnobilježničkog akta zaključiti i sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini zakupnika ili treće osobe, s tim da nekretnina zakupnika ili treće osobe koja se daje u zalog ne smije biti opterećena hipotekama ili bilo kakvim drugim stvarnim teretima (izuzev založnog prava osnovanog u korist Grada povodom legalizacije temeljem Odluke o komunalnom doprinosu), ili dostaviti Gradu bankarsku garanciju, u protivnom izabrani ponuditelj gubi pravo na korištenje javne površine, a gradonačelnik može u daljnjem roku od osam (8) dana istu javnu površinu dodijeliti prvom slijedećem ponuditelju ukoliko je njegova ponuda niža do 10 % u odnosu na najpovoljniju ponudu, a u slučaju veće razlike može poništiti odluku i javni natječaj i raspisati novi natječaj.

VI

Rok za dostavu ponuda je 14. svibnja 2018. godine do 12,30 sati, na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, Biograd na Moru - u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska – NE OTVARAJ“.

VII

Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 14. svibnja 2018. godine, u 13.00 sati.
Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo kojeg čine:
1. Renata Mršić
2. Nikola Mikulić
3. Žaklin Krstinić
Otvaranju ponuda može pristupiti zakonski zastupnik ili punomoćnik natjecatelja uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl.ing.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA