Docek Biograd 2019 web 1

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 05. lipnja 2018. 08:03

Na temelju članka 25. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru UR.BROJ: 2198/16-13-18-17 od 30. svibnja 2018. godine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje:

1. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru    
2. zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru.    

Kandidati za zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- najmanje viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara,
- položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
- tjelesna i duševna sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
- da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
- da ima najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Zapovjednik i zamjenik zapovjednika imenuju se na mandat od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za zapovjednika odnosno zamjenika zapovjednika.

Uz pisanu prijavu obvezno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
- dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti stručne spreme (diplomu u izvorniku ili ovjerenoj preslici),
- dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (izvornik ili ovjerenu presliku),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima:
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovora o radu ili rješenje o imenovanju ili potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
- potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (ne starija od 30 dana),
- uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti (izvornik ili ovjerenu presliku – ne starije od 30 dana),
- program rada i razvoja Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru za mandatno razdoblje.
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Zadarskom listu.
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Biograda na Moru, 23 210 Biograd na Moru, Splitska 58, u zatvorenoj omotnici s naznakom " NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ".
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

UPRAVNO VIJEĆE VATROGASNE POSTROJBE
GRADA BIOGRADA NA MORU

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA