Program javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu

Objavljeno: Petak, 09. veljače 2018. 08:09
Ocijeni
(0 glasova)

Program javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu, koji je na zadnjoj sjednici usvojilo i Gradskog vijeća grada Biograda na Moru, obuhvaća sve kulturne aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju kulturnih potreba građana grada Biograda na Moru, obogaćivanju kulturnog života i podizanju kulturne ponude Grada, te poboljšanju materijalnih uvjeta za razvoj kulture.
Pored etabliranih kulturnih programa u 2018. godini, podržati će se i veliki broj manjih projekata kao što su klapski susreti, koncerti, izložbe, skupovi, izdavački poduhvati i slično, a koji će upotpuniti kulturnu ponudu Grada. Vizija budućnosti Grada Biograda na Moru zasnovana je na održivom turističkom razvoju ali i kulturi, kao vrijednosnoj i estetskoj kategoriji.
Današnji kulturni život Grada ima jasne konture razvoja i programske ekspanzije u budućnosti. Gradska uprava aktivno sudjeluje u poticanju najkvalitetnijih kulturnih projekata u suradnji s kulturnim ustanovama, institucijama i udrugama na području grada. Stoga su i ovogodišnji temeljni ciljevi spomenutog programa, podizanje razine kulturne ponude u svim gradskim kulturnim ustanovama, približavanje kulturnog proizvoda Grada Biograda na Moru najširem građanstvu, te donošenje poslovnih planova svih javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Biograd na Moru usmjerenih prije svega na usklađivanje poslovne politike s potrebama građana i posjetitelja,kao i na kreairanje projekata koji će povećati razinu samofinanciranja.
Prioritet osiguranja sredstava u Programu javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu u skladu sa zakonom i ocjenom izvršenja programa za 2017. godinu imati će: redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač, te programi kulturnih akcija i manifestacija značajnih za Grad Biograd na Moru, zatim podupiranje velikog broja aktivnih udruga civilnog društva, programi međunarodne kulturne suradnje, poticanje pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture na kreativno stvaralaštvo u glazbenoj i glazbeno -scenskoj, likovnoj i muzejsko-galerijskoj, knjižnično-izdavačkoj  djelatnosti kao i novim medijskim kulturama, te programima zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Tako će se za realizaciju ovog programa u 2018. godini iz gradskog proračuna izdvojiti slijedeći iznosi: Gradskoj knjižnici 878.950,00 kuna, Pučkom otvorenom učilištu 497.400,00 kuna, te Zavičajnom muzeju grada 1.553.250,00 kuna, a to su ustanove čiji je osnivač Grad Biograd na Moru. Zatim će udrugama, točnije Zajednici amaterskih kulturno umjetničkih udruga Grada pripasti ukupno 500.000,00 kuna, a od čega Gradskoj glazbi 240.000,00, KUD “Kralj Tomislav“ 150.000,00 kuna, udruzi „Tome Krnjeval“ 40.000,00 kuna dok će Društvu „Naša djeca“ KUD-u „Sv. Ivan Medviđa“ i Udruzi za očuvanje i promicanje tradicije starih dalmatinskih igara „Biograjske litnje igre“ pripasti po 20.000,00 kuna. Najmanji iznos od 10.000,00 predviđen je za udrugu „Stinato“.
Teško bi bilo nabrojati sve aktivnosti gradskih udruga ali i ovih nekoliko fotografija potsjetnik su na brojne aktivnosti i događanja u gradu tijekom godine.J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA