Obavijesti

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja naplate poreza…
Objavljeno: Srijeda, 03 svibnja 2017 12:24
Čast nam je pozvati Vas na konferenciju za medije koja će se održati 2. svibnja (utorak) u 10:00 sati u prostorijama zgrade Matice hrvatske u Zadru (Don Ive Prodana 1). Tema konferencije je Međunarodni skup o glagoljici koji će se održati 12. i 13. svibnja u Biogradu na Moru i…
Objavljeno: Četvrtak, 27 travnja 2017 07:46
Raspored odvoza komunalnog otpada, plastične ambalaže, papira, kartona i tetrapak ambalaže od mjeseca svibnja do rujna 2017. godine.
Objavljeno: Utorak, 25 travnja 2017 14:38
KLASA: 021-05/17-01/06    UR.BROJ: 2198/16-02-17-2Biograd na Moru, 14. travnja 2017. godine V I J E Ć N I C I M AGradskog vijeća Grada Biograda na Moru P R E D M E T:  P O Z I V  za  38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru Na  temelju članka…
Objavljeno: Srijeda, 19 travnja 2017 08:31
KLASA: 402-08/17-01/34UR.BROJ: 2198/16-01-17-1Biograd na Moru, 30. ožujka 2017. godine Na temelju članka 34. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Biogradu na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Zaključka Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa…
Objavljeno: Utorak, 04 travnja 2017 12:37
Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno  zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru. Javni poziv za Grad Biograd na Moru Prilog 2 Prilog…
Objavljeno: Petak, 24 ožujka 2017 14:21
Stranica 1 od 8

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru