Biograd summer kolovoz 2019 1920x500

POZIV za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 24. siječnja 2019. 12:08

KLASA: 021-05/19-01/01    
UR.BROJ: 2198/16-02-19-1
Biograd na Moru, 18. siječnja 2019. godine

V I J E Ć N I C I M A
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
                  

P R E D M E T:  P O Z I V  za  13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), članka 69. stavak 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 2/18.), predsjednik Gradskog vijeća saziva 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

 

za dan 28. siječnja (ponedjeljak) 2019. godine u 8.00 sati
koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI  RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Biograda na Moru.
3. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.
4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Biogradu na Moru.
5. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine oznake kat. čest. br. 684/29, Kosa, pašnjak, površine 464 m2, upisane u z.k. uložak 7467 k.o. Biograd na Moru.
6. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova izvanrednog održavanja i uređenja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2019. – 2022. godine.
7. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2019.-2022. godine.
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.
9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog IV. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru.
10. Prijedlog zaključka u vezi s Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru sa Kurikulumom za pedagošku 2018/2019. godinu.
11. Prijedlog zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Biograda na Moru sa financijskim planom za 2019. godinu.

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. te obrazac za viječnićka pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA