Biograd summer kolovoz 2019 1920x500

POZIV za 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Ponedjeljak, 04. veljače 2019. 10:40

KLASA: 021-05/19-01/02
UR.BROJ: 2198/16-02-19-1
Biograd na Moru, 28. siječnja 2019. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru


P R E D M E T:  P O Z I V  za  14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), članka 69. stavak 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 2/18.), predsjednik Gradskog vijeća saziva 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 05. veljače (utorak) 2019. godine u 8.00 sati
koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI  RED:

1. Aktualni sat.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (Rebalans I).
3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu.
4. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Biograda na Moru za 2019. godinu I.
5. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Biograda na Moru za 2019. godinu II.
6. Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu.
7. PRIJEDLOG Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/118, 3020/220, 3020/221 i 3020/222 k.o. Biograd.

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6. i 7., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.
Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA