Printaj ovu stranu

POZIV za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 23. travnja 2019. 09:18

KLASA: 021-05/19-01/04     
UR.BROJ: 2198/16-02-19-1
Biograd na Moru, 17. travnja 2019. godine

V I J E Ć N I C I M A
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

P R E D M E T:  P O Z I V  za  16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), članka 69. stavak 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 2/18.), predsjednik Gradskog vijeća saziva 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 25. travnja (četvrtak ) 2019. godine u 8.00 sati
koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI  RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Biograda na Moru.
3. Prijedlog odluke o darovanju komunalne opreme Bošani d.o.o. Biograd na Moru
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Biograda na Moru.
5. Prijedlog odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava.
6. Prijedlog Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i drugih djelatnosti za 2019. godinu.
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta u k. o. Biograd na Moru – Odluka broj 9
8. Prijedlog odluke o poništenju Odluke o  provođenju postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru na kojima su fizičke ili pravne osobe izgradile stambene ili poslovne zgrade za koje je ishođeno pravomoćno rješenje o izvedenom stanju odnosno uporabna dozvola prema važećim propisima o gradnji
9. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/218, 3020/220, 3020/221 i 3020/222 k.o. Biograd na Moru.
10. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 2270/3 k.o. Biograd na Moru
11. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine oznake č.k.br. 2270/3 k.o. Biograd na Moru
12. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/112, M. Granda, površine 283 m2, kat. čest. br. 3020/321, M. Granda, površine 175 m2, i kat. čest. br. 3020/323, M. Granda, površine 100 m2, sve k. o. Biograd na Moru.
13. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/324, M. Granda, površine 37 m2, kat. čest. br. 3020/319, M. Granda, površine 140 m2, kat. čest. br. 3019/1, U mjestu, površine 94 m2, kat. čest. br. 3018/1, U mjestu, površine 153 m2, kat. čest. br. 3771/20, U mjestu, površine 163 m2, kat. čest. br. 3771/21, U mjestu, površine 111 m2, i kat. čest. br. 3439, Kumenat, površine 763 m2, sve k. o. Biograd na Moru.
14. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/113, M. Granda, površine 271 m2, i kat. čest. br. 3020/320, M. Granda, površine 161 m2, sve k. o. Biograd na Moru.
15. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru.
16. Prijedlog rješenja o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Biograd na Moru.
17. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Biograd na Moru.
18. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja Biograd na Moru.
19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2018. godinu.

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15. , 16., 17., 18. i 19. te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA