POZIV za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 23. siječnja 2018. 10:05

KLASA: 021-05/18-01/01    
URBROJ: 2198/16-02-18-1
Biograd na Moru,  22. siječnja 2018. godine

V I J E Ć N I C I M A
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET:  POZIV za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13. i 8/13 – proč. tekst), predsjednik Gradskog vijeća saziva 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 30. siječnja (utorak) 2018. godine u 09,00 sati
koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Biograda na Moru
3. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o grbu Grada Biograda na Moru
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o opisu i uporabi zastave Grada Biograda na Moru
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru
7. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
8. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Biograda na Moru
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na subvenciju troškova boravka djece u Dječjem vrtiću „Biograd“
12. Prijedlog Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Biograda na Moru
13. Zaključak u vezi s Godišnjim izvješćem o radu Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru za pedagošku 2016/2017. godinu
14. Prijedlog vijećnika iz redova oporbe radi izbora potpredsjednika Gradskog vijeća

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., i 14. te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA