Važniji akti Grada Biograda na Moru

1. Statut Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. proč. tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.)

2. Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/19., 10/17., 4/15., 2/15. i 11/14.)

3. Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/18.)

4. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/18.)

5. Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/19. i 9/19.)

6. Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/18.)

7. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/11., 10/11., 1/13. i 6/13.)

8. Odluka o naknadi za razvoj („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/19.)

9. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 1/12., 13/13., 2/14., 7/14. i 6/15.)

10. Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. – proč. tekst, 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15., 7/15. i 9/19)

11. Odluka o spomeničkoj renti („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14. i 6/15.)

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 4/2020. – proč.tekst, 6/20., 8/20 i 11/21)

13. Odluka o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/13. i 11/13.)

14. Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 10/14., 8/19. i 9/19.)

15. Odluka o osnivanju Savjeta mladih („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14.)

16. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave od 18. siječnja 2017. godine

17. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/17.)

18. ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 2/18.)

19. ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 2/18.)

20. ODLUKA o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 2/19.)

21. ODLUKA o davanju u zakup javnih površina za postavljanja pokretnih naprava ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/19. i 8/19.)

22. Odluke o grobljima („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/02., 4/08., 2/17. i 9/19.)

23. ODLUKA o reklamiranju i plakatiranju na području Grada Biograd na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 10/18.)

24. Odluka o visini naknade za korištenje grobnog mjesta („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/17.)

25. ODLUKA o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Biograd na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/21.)

26. ODLUKA o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Biograd na Moru za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/21.)

27. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/21.)

28. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/21.)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA