Važniji akti Grada Biograda na Moru

 1. Statut Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. proč. tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.)
 2. Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/14., 2/15., 4/15., 10/17., i 8/19.)
 3. Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/18. i 13/19.)
 4. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/18.)
 5. Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/19., 6/19., 8/19., 9/19., 12/19. i 2/22.)
 6. Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/18., 13/19. i 11/21.)
 7. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/11., 10/11., 1/13. i 6/13.)
 8. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/19.)
 9. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 13/19.)
 10. Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. – proč. tekst, 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15., 7/15., 9/19., 11/21. i 2/22.)
 11. Odluka o spomeničkoj renti („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14. i 6/15.)
 12. Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/19., 13/19., 4/20. – proč.tekst, 6/20., 8/20 i 11/21)
 13. Odluka o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/10., 10/11., 2/17., 9/17., 2/18., 13/19. i 2/22.)
 14. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Biogradu na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/15., 5/16., 2/19., 6/19. i 2/22.)
 15. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 4/18. i 8/21.)
 16. Odluka o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/13. i 11/13.)
 17. Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 1/16., 11/16., 4/18., 8/19., 9/19. i 4/21.)
 18. Odluka o osnivanju Savjeta mladih („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14. i 2/18.)
 19. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave od 18. siječnja 2017. godine
 20. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 1/20.)
 21. ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 2/22.)
 22. ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 2/18.)
 23. ODLUKA o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 2/19.)
 24. ODLUKA o davanju u zakup javnih površina za postavljanja pokretnih naprava ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/19., 8/19. i 8/21.)
 25. Odluke o grobljima („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/02., 4/08., 2/17. i 9/19.)
 26. ODLUKA o reklamiranju i plakatiranju na području Grada Biograd na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 10/18., 8/19. i 9/19.)
 27. Odluka o visini naknade za korištenje grobnog mjesta („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/17.)
 28. ODLUKA o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Biograd na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/21.)
 29. ODLUKA o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Biograd na Moru za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/21.)
 30. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/21.)
 31. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/21.)
 32. ODLUKA o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar i o jednokratnom ispravku vrijednosti

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA