Etički kodeks Gradske uprave Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 35. stavka 1. točaka 12. i 13. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13, 8/13. – pročišćeni tekst i 4/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dan 02. veljače 2016. godine, donio je

E T I Č K I  K O D E K S
gradske uprave Grada Biograda na Moru


Na temelju članka 22. stavka 1. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 1/16.) i članka 2. stavka 1. točke 25. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 5/18.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 31. ožujka 2022. godine donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenice za etiku gradske uprave Grada Biograda na Moru


Na temelju članka 32. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 1/16.) i članka 2. stavka 1. točke 25. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 5/18.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 31. ožujka 2022. godine donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju Etičkog povjerenstva gradske uprave Grada Biograda na Moru

 

Download:

pdf dwnld Etički kodeks gradske uprave Grada Biograda na Moru (277kB)

pdf dwnld Rješenje o imenovanju povjerenice za etiku gradske uprave Grada Biograda na Moru_2022 (509kB)

pdf dwnld Rješenje o imenovanju Etičkog povjerenstva gradske uprave Grada Biograda na Moru_2022 (439kB)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA