Etički kodeks Gradske uprave Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 35. stavka 1. točaka 12. i 13. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13, 8/13. – pročišćeni tekst i 4/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dan 02. veljače 2016. godine, donio je

E T I Č K I   K O D E K S

gradske uprave Grada Biograda na Moru

 

Na temelju članka 22. stavka 1. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Biograda na Moru  ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 1/16.) i članka 3. stavka 3. alineje 1. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 18. veljače 2016. godine, donio je

R J E Š E  N J E

o imenovanju povjerenice za etiku gradske uprave Grada Biograda na Moru

 

Na temelju članka 32. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Biograda na Moru  ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 1/16.) i članka 3. stavka 3. alineje 1. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 18. veljače 2016. godine, donio je

R J E Š E NJ E

o imenovanju Etičkog povjerenstva gradske uprave Grada Biograda na Moru

 

 

Download:

 

pdf dwnld Etički kodeks gradske uprave Grada Biograda na Moru (277kB)

pdf dwnld Rješenje o imenovanju povjerenice za etiku (281kB)

pdf dwnld Rješenje o imenovanju Etičkog povjerenstva (281kB)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA