Natječaji

Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019. i 8/19.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Utorak, 28 lipnja 2022 13:20
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnina oznake k.č.br. 3707/12 k.o. Biograd na Moru), KLASA: 944-02/22-01/10, URBROJ: 2198-16-01-22-6, od dana 24. lipnja 2022. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I   N A T J E…
Objavljeno: Ponedjeljak, 27 lipnja 2022 08:31
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-04/22-04/11, URBROJ: 2198/16-01-22-19 od 07. lipnja 2022. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza ponovno davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnenaprave – kioska u…
Objavljeno: Srijeda, 08 lipnja 2022 12:29
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11,64/15,112/18), članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 08/13, 04/15, 02/18, 06/20 i 4/21), čl. 4-10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru…
Objavljeno: Petak, 27 svibnja 2022 11:21
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju 2 građevinska zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnine oznake k.č.br. 3707/12 i 3707/17 k.o. Biograd na Moru), KLASA: 944-02/22-01/10, URBROJ: 2198-16-01-22-4, od dana 26. svibnja 2022. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I N A T…
Objavljeno: Petak, 27 svibnja 2022 09:11
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Jedinstvenoj zoni gospodarske namjene sjeverno od Državne ceste D8, KLASA: 944-01/21-01/63, URBROJ: 2198-16-01-22-6, od dana 24. svibnja 2022. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I  N A T J E Č A Jza…
Objavljeno: Srijeda, 25 svibnja 2022 07:05
Stranica 1 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA