JAVNI POZIV za predlaganje projekata/programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi Grada Biograda na Moru za 2019. godinu

Objavljeno: Ponedjeljak, 27. kolovoza 2018. 09:33

Na temelju članka 19. i članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „Narodne novine“ broj 127/17.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 27. kolovoza 2018. godine, donio je

O D L U K U
o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje i odabir programa i projekata, radi utvrđivanja javnih potreba Grada Biograda na Moru iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2019. godinu

I.

Raspisuje se Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Poziv).
Tekst rečenog Javnog poziva čini sastavnicu ove Odluke.

II.

Rok za prijavu programa i projekata je 19. listopada 2018. godine.
Poziv će se objaviti dana 27. kolovoza 2018. godine na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru http://www.biogradnamoru.hr/natjecaji, te objaviti obavijest o predmetnom Pozivu u dnevnom tisku.
Rok za dostavu predmetnih prijavnica je do dana 19. listopada 2018. godine.

III.

Nepotpune prijave programa i projekata sa pripadajućim obrascima, podnesene od neovlaštene osobe, kao i one koje ne budu dostavljene u otvorenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi Grada Biograda na Moru za 2019. godinu.

IV.

Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda da objavi i provede Poziv sukladno ovoj Odluci.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:550-01/18-01/02
UR.BROJ:2198/16-01-18-1
Biograd na Moru, 27. kolovoza 2018. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA