NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2018/19.

Objavljeno: Ponedjeljak, 24. rujna 2018. 13:50

Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli stipendiranja učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru". broj 11/16. i 10/17.) i članka 35. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. - pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 24. rujna 2018. godine. donosi

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima
s područja grada Biograda na Moru u akademskoj 2018/2019. godini

I.

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja grada Biograda na Moru u akademskoj 2018/2019. godini, u skladu s tekstom javnog natječaja koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Za akademsku 2018/2019. godinu utvrđuje se mjesečni iznos stipendije od 700,00 kuna.

III.

Gradonačelnik Grada Biograda na Moru utvrdit će broj korisnika stipendija iz točke 1. ove Odluke, u skladu sa Proračunom Grada Biograda na Moru.

IV.

Javni natječaj otvoren je zaključno do 10. listopada 2018. godine.
Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Grada, na web stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), a obavijest o natječaju će se objaviti u dnevnom tisku.
Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, osobno neposrednom predajom u pisamici Grada Biograda na Moru ili preporučenom pošiljkom.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 604-02/18-01/03
UR.BROJ: 2198/16-01-18-1
Biograd na Moru, 24. rujna 2018. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA