Printaj ovu stranu

Javni natječaj za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru za 2019. godinu

Objavljeno: Utorak, 29. siječnja 2019. 08:00

KLASA: 007-02/19-02/01
UR.BROJ: 2198/16-01-19-2  
Biograd na Moru, 28. siječnja 2019. godine
                               
Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2019. godinu, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, objavljuje

Javni natječaj za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva
sa područja Grada Biograda na Moru za 2019. godinu

I.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Biograda na Moru, a koji se provode na području grada Biograda na Moru u 2019. godini.

II.

U proračunu Grada Biograda na Moru za 2019. godinu osigurana su sredstva za financiranje/sufinanciranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru osim djelatnosti u kulturi, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi za koje su raspisani posebni pozivi.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Biograda na Moru koji će se moći dodijeliti udrugama za provedbu programa/projekata iznosi 430.000,00 kuna, a obuhvaćaju sljedeća prioritetna područja vezano uz brigu za:
- djecu i mlade,
- predškolsku i školsku populaciju,
- promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda,
- rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
- zaštita poljoprivrede i ruralnog razvoja,
- zaštite okoliša i prirode,
- afirmacija i unaprjeđenje volonterstva,
- osobe treće životne dobi,
- očuvanje tradicije i običaja, te  
- tradicionalnih manifestacija.
Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:
- usklađenost sa Strategijom razvoja Grada Biograda na Moru 2013. - 2020.,
- usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Grada Biograda na Moru i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
- novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (osobito s područja Grada Biograda na Moru),
- suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Biograda na Moru,
- osigurani resursi za provedbu projekta/programa,
- uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata financiranih od Grada Biograda na Moru (npr. broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),
- financiranje iz drugih izvora (Zadarske županije, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slično),
- usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Grad ili gradskih ustanova.


III.

Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:
• je udruga registrirana u Republici Hrvatskoj,
• su  upisani u odgovarajući Registar,
• su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva),
• su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
• program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv Grada, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva,
• su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora,
• nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada,
• se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
• imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
• imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
• imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama.
Korisnici, broj i iznos dodijeljenih potpora uskladiti će se s raspoloživim proračunskim sredstvima.

IV.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 28. veljače 2019. godine.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan (1) program/projekt u okviru ovog Javnog natječaja na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. godine.

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Grada Biograda na Moru, a čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Grada Biograda na Moru u ostalim područjima, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru ne ocjeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva.

V.

Programi/projekti za financijske potpore udrugama za 2019. godinu prijavljuju se na sljedeći način:
- obrasci se popunjavaju putem računala te dostavljaju, potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge, u papirnatom i/ili elektroničkom obliku,
- prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta/programa te ovjerene službenim pečatom organizacije i svu propisanu dokumentaciju,
- prijava sa propisanim obrascima i prilozima (potpisanim i ovjerenim) u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, dostavljačem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD BIOGRAD NA MORU
Trg kralja Tomislava 5
23 210 Biograd na Moru
„Za Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru za 2019. godinu“– NE OTVARATI

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru za 2019. godinu.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

VI.

Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta je:
Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to:
Obrazac 1. PODACI O UDRUZI
Obrazac 2. PODACI O PROJEKTU/PROGRAMU
Obrazac 3. PRORAČUN PROJEKTA/PROGRAMA
Obrazac 4. IZJAVA O PARTNERSTVU (ukoliko se prijavljuje u partnerstvu)
 Obrazac 5. PRIJAVA KORIŠTENJA PROSTORA ZA PROVEDBU
PROJEKTA/PROGRAMA
Obrazac 6. IZJAVA o financiranim projektima prijavitelja iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2017. i 2018.godini
Obrazac 7.  IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 8. OPISNO IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PROJEKTU/PROGRAMU (ispunjava se nakon  provedbe programa)
Obrazac 9. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PROJEKTA/PROGRAMA (ispunjava se nakon provedbe programa)
1. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva;
2. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za osobu ovlaštenu za zastupanje, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog poziva;
3. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za voditelja projekta/programa, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog poziva;
4. izjava o istinitosti i točnosti podataka;
5. popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.
Ujedno se može priložiti:
• presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije (MZOS ili sl.),
• zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad OCD i koji se odnose na projekt/program,
• pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim OCD, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,
• životopis voditelja projekta/programa,
• pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.

Sve ostale informacije, uvjeti prihvatljivosti troškova i aktivnosti, način donošenja odluka, podnošenja prigovora i uvjeti za sklapanje ugovora dostupni su u Uputama za prijavitelje i Pravilniku o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru, na mrežnim stranicama www.biogradnamoru.hr.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti putem elektronske pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr., v.r.

Napomena: Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA