NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine

Objavljeno: Petak, 15. veljače 2019. 10:06

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava KLASA: 363-02/19-04/05, URBROJ: 2198/16-01-19-1 od 14. veljače 2019. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 14. veljače 2019. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine

I.

Daje se u zakup lokacija na javnoj površini na Obali kralja Petra Krešimira IV:

R.br. Lokacija: Namjena - djelatnost Oznaka lokacije Početna cijena razdoblje
1. č.k.br. 3759/1- od caffe bara Tonči do restorana Europa zabavna djelatnost – iznajmljivanje dječjih autića DA-1 11.000,00

15.06. -15.09.2019.   

15.06.- 15.09.2020.           

II.

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:
- naziv ponuditelja, OIB, adresu i kontakt broj,
- preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- preslik rješenja o upisu u registar obrtnika ( preslik obrtnice ) ili preslik rješenja o upisu u sudski registar ( pravne osobe ),
- oznaku lokacije za koju se dostavlja ponuda,
- visinu ponuđene cijene,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- potvrde da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama u (su) vlasništvu Grada Biograda na Moru ( Bošana d.o.o. i Komunalac d.o.o. ); ako ponuditelj nije obveznik Grada Biograda na Moru, Komunalca d.o.o. ili Bošane d.o.o. mora dostaviti potvrdu kojom se potvrđuje da nije obveznik navedenih pravnih osoba,
- potpisanu izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja, posebno glede sklapanja ugovora o zakupu kao ovršne isprave prema Zakonu o javnom bilježništvu, kao i Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine u obliku javnobilježničkog akta zasnivanjem založnog prava na neopterećenoj nekretnini korisnika javne površine ili treće osobe ili predaji bankarske garancije.
Jamčevina se određuje u iznosu od 25% od početne cijene određene u natječaju. Ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru broj IBAN: HR2724070001802200009, poziv na broj: HR68 5738-OIB ponuditelja.
Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nema pravo na povrat jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća najkasnije u roku od petnaest ( 15 ) dana od dana okončanja natječajnog postupka a natjecateljima koji su uspjeli u natječaju jamčevina se uračunava u iznos zakupnine. Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

III.

Predmetni natječaj provodi Povjerenstvo od tri člana kojeg imenuje gradonačelnik grada Biograda na Moru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dužno je u roku od tri ( 3 ) dana od isteka roka za prijavu na natječaj dostaviti gradonačelniku zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda a gradonačelnik o prispjelim ponudama odlučuje u daljnjem roku od 8 ( osam ) dana.
Gradonačelnik zadržava pravo korištenja natječaja ili dijela natječaja ako je to u javnom interesu ili u interesu Grada.

IV.

Izabrani najpovoljniji ponuditelji su dužni, nakon konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od tri ( 3 ) dana od primitka poziva Grada pristupiti sklapanju ugovora o zakupu koji se sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu o trošku zakupnika a istovremeno sa sklapanjem ugovora sa zakupodavcem u formi javnobilježničkog akta zaključiti i sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini zakupnika ili treće osobe s tim da nekretnina koja je predmet zaloga ne smije biti opterećena hipotekama ili bilo kakvim drugim stvarnim teretima ( izuzev založnog prava osnovanog u korist Grada povodom legalizacije temeljem Odluke o komunalnom doprinosu ) ili dostaviti Gradu bankarsku garanciju, u protivnom izabrani ponuditelj gubi pravo na zakup javne površine a gradonačelnik može u daljnjem roku od 8 ( osam ) dana istu javnu površinu dodijeliti prvom slijedećem ponuditelju ukoliko je njegova ponuda niža od 10% u odnosu na najpovoljniju ponudu a u slučaju veće razlike može poništiti odluku i javni natječaj i raspisati novi natječaj.

V.

Rok za dostavu ponuda je 25. veljače 2019. godine do 12.30 sati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave- NE OTVARAJ.“

VI.

Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 25. veljače 2019. godine u 12.30 sati.
Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo kojeg čine: Renata Mršić, Bernard Vlaović i Hrvoje Raspović. Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj osobno te zakonski zastupnik ili punomoćnik ponuditelja uz predočnje ovlaštenja/punomoći.

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing.agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA