JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Gradske knjižnice Biograd na Moru

Objavljeno: Srijeda, 20. ožujka 2019. 11:18

KLASA:612-04/19-01/05
UR.BROJ:2198/16-01-19-2 od 20. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 17/19.), članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.) i članka 24. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Gradske knjižnice Biograd na Moru

Uvjeti:

Za ravnatelja/icu  javne ustanove Gradska knjižnica Biograd na Moru može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
• završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
• položen stručni knjižničarski ispit,
• najmanje pet godina rada u knjižnici,
• da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Iznimno ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja javne knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja, te ispunjava druge uvjete propisane statutom. Položen stručni knjižničarski ispit u smislu stavka 9. članka 20. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 17/19.) ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
• životopis;
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica);
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma;
• dokaz o položenom stručnom ispitu;
• dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci:
a) elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i
b) potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima tražene stručne spreme i struke;
• uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseca od objave natječaja);
• prijedlog četverogodišnjeg plana rada i programa razvoja Knjižnice.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, u kojem slučaju će izabrani kandidat/kandidatkinja po imenovanju predočiti izvornike.
U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta te broj telefona i e-mail adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka). Slijedom navedenog, samim podnošenjem zamolbe koja sadrži osobne podatke za imenovanje uz tražene priloge daje se privola za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih, a samo u svrhu natječajnog postupka.
Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Zadarskom listu.
Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom "Natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice Biograd na Moru – ne otvarati“.           
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
Grad Biograd na Moru zadržava pravo poništenja javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA