JAVNI NATJEČAJ za prodaju 2 građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru

Objavljeno: Srijeda, 14. kolovoza 2019. 11:53

Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju 2 građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/11-01/39, URBROJ: 2198/16-01-19-31, od dana 13. kolovoza 2019. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju 2 građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru

I

Javnom natječaju izlažu se slijedeće građevne čestice:

 1. Nekretnina oznake P6 ukupne površine 3.129 m2 a koju čine slijedeće katastarske čestice:

-                    kat. čest. br. 1/15 k. o. Biograd, površine 1.006 m2, upisana u zemljišno-knjižnom ulošku broj 9665,

-                    kat. čest. br. 6/14 k. o. Biograd, površine 1.798 m2, upisana u zemljišno-knjižnom ulošku broj 9666,

-                    kat. čest. br. 3746/11 k. o. Biograd, površine 325 m2, upisana u zemljišno-knjižnom ulošku broj 10096,

 1. Nekretnina oznake P7 ukupne površine 3.054 m2 a koju čine slijedeće katastarske čestice:

-                    kat. čest. br. 1/16 k. o. Biograd, površine 2.920 m2, upisana u zemljišno-knjižnom ulošku broj 9665,

-                    kat. čest. br. 6/15 k. o. Biograd, površine 43 m2, upisana u zemljišno-knjižnom ulošku broj 9666,

-                    kat. čest. br. 3746/12 k. o. Biograd, površine 91 m2, upisana u zemljišno-knjižnom ulošku broj 10096

 II

Prostorna namjena nekretnina koje se nalaze u Industrijskoj zoni Biograd na Moru je definirana Urbanističkim planom uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1), „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/2008, 9/2012, 12/2013, 10/2014, 1/2015-pročišćeni tekst, 11/2016.

III

S obzirom na utvrđenu cijenu zemljišta u iznosu od 100,00 kn/m2 za zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, početna kupoprodajna cijena za predmetne nekretnine iznosi:

 1. za nekretninu oznake P6...............................................312.900,00 kuna,
 2. za nekretninu oznake P7...............................................305.400,00 kuna.

 IV

Određuju se dva modela plaćanja kupoprodajne cijene:

 1. Model A – jednokratno plaćanje pri čemu kupac nekretnine ostvaruje popust od 25% kupoprodajne cijene,
 2. Model B – plaćanje u 3 (tri) jednake godišnje rate.

V

Jamčevina koju ponuditelji moraju uplatiti na žiro račun Grada Biograda na Moru iznosi:

 1. za nekretninu oznake P6.................................................78.225,00 kuna,
 2. za nekretninu oznake P7.................................................76.350,00 kuna.

 Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na račun Grada Biograda na Moru IBAN: HR2724070001802200009, model: HR68, poziv na broj: 7706-OIB.

VI

Pravo sudjelovanja u kupnji nekretnina iz točke I. ove Odluke imaju domaća i strana trgovačka društva i obrti ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u ponudi trebaju naznačiti naziv ponuditelja, OIB, adresu, telefon, oznaku čestice za koju se natječe, cijenu ponude, model plaćanja, te priložiti:

 1. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog natječaja)
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini
 3. Potvrdu da nemaju dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te poduzećima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o.). Potvrde ne smiju biti starije od 5 (pet) dana od dana objave javnog natječaja.
 4. Kratak opis planirane investicije (djelatnost koju namjerava obavljati, planirana veličina objekta u m2, potrebni energenti: struja (kW), voda (m3/h) itd., planiran broj novozaposlenih radnika)
 5. Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.

VII

Ponude se predaju u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA, NE OTVARAJ", na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

 VIII

Rok za podnošenje ponuda je 23. kolovoza 2019. godine u 13,00 sati.

IX

Ponuditelj može dati samo jednu ponudu. U slučaju više ponuda istog ponuditelja, uz uvjet da ponude ispunjavaju sve uvjete natječaja, kao prihvatljiva će se utvrditi ona ponuda čiji iznos ponude je najviši.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 X

Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23. kolovoza 2019. godine u 13,00 sati.

 XI

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

XII

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najvišu cijenu povrh početne cijene. U slučaju da za nekretninu pristigne samo jedna ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je cijena ponude jednaka ili veća od početne cijene. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na prijedlog Gradonačelnika Grada Biograda na Moru. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj ili dio natječaja i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.

XIII

S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor a natjecatelj iznos plaća u cijelosti (za model A) ili prvu ratu iznosa (za model B) najkasnije 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Uplaćena jamčevina će se uračunati u iznos kupovine kao otplaćeni dio iznosa kupovine. Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je započeti izgradnju objekta najkasnije u roku od 2 (dvije) godine, a djelatnost u roku od 3 (tri) godine po sklapanju ugovora. U slučaju nepoštivanja navedenog roka ili promjene djelatnosti koja nije u skladu sa natječajem, Grad ima pravo raskinuti ugovor.

XIV

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana po završetku natječaja, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao od natječaja nema pravo na povrat jamčevine.

XV

Natjecatelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor i vratiti ga Gradu u roku od 8 (osam) dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XVI

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, soba br. 10, kontakt osoba: Davor Ivanović, dipl. ing. građ., telefon 023/383-150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Gradonačelnik

Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA