JAVNI NATJEČAJ radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru

Objavljeno: Utorak, 05. studenoga 2019. 13:42

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru,  KLASA: 947-01/19-01/21, URBROJ: 2198/16-02-19-3 od 28. siječnja 2019. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 05. studenoga 2019. godine raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru

1) Predmet zamjene je slijedeća nekretnina:
- nekretnina u vlasništvu Grada Biograda na Moru, oznake kat. čest. br. 3020/224, površine 652 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9881 k. o. Biograd na Moru za 267/564 dijela
koja se mijenja za
- nekretninu u vlasništvu fizičke osobe, oznake kat. čest. br. 1909/2,  površine 321 m2, upisane u z.k. ulošku 7223 k.o. Biograd za 20/24 dijela
2) Nekretnina kat. čest. br. 3020/224 k. o. Biograd na Moru u vlasništvu Grada Biograda na Moru predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište.
Nekretnina kat. čest. br. 1909/2 u vlasništvu je fizičke osobe i u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište.
3) Tržišna vrijednost nekretnina koje se mijenjaju utvrđena je Procjembenim elaboratima stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina Marina Beverin iz Zadra.
4) Zamjena nekretnina vršit će se po principu "1m2 za 1m2", uz obvezu plaćanja naknade razlike u vrijednosti nekretnina.
5) Jamčevina se ne plaća.
6) Isključiva svrha zamjene nekretnina je privođenje zemljišta namjeni.
7) Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno člancima 354. do 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96. i dr.).
8) Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu (su)vlasništva nekretnina oznake kat. čest. br. 684/11, 684/13, 684/24, 684/31 i 684/36, sve k. o. Biograd na Moru.
9) Pisana ponuda mora sadržavati:
    a) ZA FIZIČKU OSOBU: naziv ponuditelja (ime i prezime), OIB, adresu prebivališta, telefon, podatke o kontakt osobi, oznaku čestice glede koje dostavlja ponudu, te je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili putovnice ponuditelja, te ovjerenu punomoć ( ukoliko ponuditelj ima punomoćnika )
    b) ZA PRAVNU OSOBU: naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, podatak o osobi odgovornoj za zastupanje, te je potrebno priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje pravni subjektivitet.

NEOVISNO DA LI JE PONUDITELJ FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA pisana ponuda, uz isprave iz točke 9.a) i 9.b) mora sadržavati:
    1. potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC d. o. o.) - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
    2. potpisanu izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja, i da je posebno suglasan sa uvjetom iz točke 4. ovog natječaja,
    3. dokaz o (su)vlasništvu nekretnine označene kao kat. čest. br. 1909/2 k.o. Biograd
    4. vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja (ili izjavu potpisanu od punomoćnika prema ovjerenoj punomoći) da je suglasan sa javnom objavom svojih osobnih podataka u rezultatima javnog natječaja.
10) Pisane ponude sa svim prilozima se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za zamjenu nekretnina (684/29 k.o. Biograd) - ne otvaraj", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od osam (8) dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.
11) Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.
12) Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 13. studenoga 2019. godine s početkom u 12,00 sati.
13) Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo prihvatiti ili odbiti ponudu ili poništiti natječaj u bilo koje vrijeme do sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima i nije dužan dati obrazloženje u slučaju poništenja natječaja.
14) Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se sa Gradom Biogradom na Moru zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od zamjene.

KLASA: 947-01/19-01/86
URBROJ: 2198/16-01-19-4
Biograd na Moru, 05. studenoga 2019. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA