Printaj ovu stranu

JAVNI NATJEČAJ radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru

Objavljeno: Petak, 22. studenoga 2019. 13:56

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/218, 3020/220, 3020/221 i 3020/222 k.o. Biograd na Moru KLASA: 947-01/19-01/48, URBROJ: 2198/16-02-19-3 od 05. veljače 2019. godine, te Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/218, 3020/220, 3020/221 i 3020/222 k.o. Biograd na Moru KLASA: 947-01/19-01/48, URBROJ: 2198/16-02-19-6 od 25. travnja 2019. godine  i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 22. studenoga 2019. godine raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru

I.

Predmet zamjene su slijedeće nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru oznake :
- kat. čest. br. 3020/218, površine 652 m2,
- kat. čest. br. 3020/220, površine 634 m2
- kat.čest. br. 3020/221, površine 620 m2 i
- kat. čest. br. 3020/222, površine 678 m2 za 417/678 dijela
sve upisane u z.k. ulošku 851 k.o. Biograd na Moru

koje se mijenjaju za nekretnine u suvlasništvu fizičkih osoba oznake :
-  kat. čest. br. 2909/5, površine 812 m2, upisana u z.k. ulošku 1577 k.o. Biograd i
- kat. čest. br. 2909/6, površine 1589 m2, upisana u z.k. ulošku 11050 k.o. Biograd

Nekretnine oznake  kat. čest. br. 3020/218, 3020/220, 3020/221 i 3020/222 k. o. Biograd na Moru u vlasništvu Grada Biograda na Moru predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište.
Nekretnine kat. čest. br. 2909/5 i 2909/6 k.o. Biograd na Moru  u suvlasništvu su fizičkih osoba i u naravi predstavljaju javnu površinu (javnoprometnu površinu).

II.

Tržišna vrijednost nekretnina koje se mijenjaju utvrđena je Procjembenim elaboratima stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina Marina Beverin iz Zadra.
Zamjena nekretnina vršit će se po principu „1m2 za 1m2“, uz obvezu plaćanja naknade razlike u vrijednosti nekretnina.
Jamčevina se ne plaća.
Isključiva svrha zamjene nekretnina je privođenje zemljišta namjeni.

III.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno člancima 354. do 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96. i dr.).
Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu (su)vlasništva nekretnina oznake kat. čest. br. 2909/5 i 2909/6, sve k. o. Biograd na Moru.
Pisana ponuda mora sadržavati:
ZA FIZIČKU OSOBU: naziv ponuditelja (ime i prezime), OIB, adresu prebivališta, telefon, podatke o kontakt osobi, oznaku čestice glede koje dostavlja ponudu, te je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili putovnice ponuditelja,
ZA PRAVNU OSOBU: naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, podatak o osobi odgovornoj za zastupanje, te je potrebno priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje pravni subjektivitet.
NEOVISNO DA LI JE PONUDITELJ FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA pisana ponuda mora sadržavati:
- potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC   d. o. o.) - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
- potpisanu izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja, i da je posebno suglasan sa uvjetom iz točke 4. ovog natječaja,
- dokaz o (su)vlasništvu nekretnina označenih kao kat. čest. br. 2909/5 i 2909/6 k.o. Biograd ( originalni z.k. izvadak ili izvadak iz BZP- a )
- potpisanu izjavu ponuditelja da su suglasni sa korištenjem njihovih osobnih podataka u objavi rezultata natječaja
- odgovarajuću punomoć ukoliko ponuditelj ima punomoćnika

IV.

Pisane ponude sa svim prilozima se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za zamjenu nekretnina ( 3020/218 i dr.k.o. Biograd) - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.

Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 02. prosinca 2019. godine s početkom u 13,00 sati.

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo prihvatiti ili odbiti ponudu ili poništiti natječaj u bilo koje vrijeme do sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima i nije dužan dati obrazloženje u slučaju poništenja natječaja.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se sa Gradom Biogradom na Moru zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od zamjene.

KLASA: 947-01/19-01/48
URBROJ: 2198/16-01-19-7
Biograd na Moru, 22. studenoga 2019. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA