GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva u 2020. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Petak, 07. veljače 2020. 14:58

Na temelju 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja javnih poziva u 2020. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

Grad Biograd na Moru raspisati će Javne pozive za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru za sljedeća područja:

Redni broj Naziv upravnog tijela

Naziv natječaja

(oznaka aktivnosti u proračunu)

Ukupna vrijednost natječaja (kn) Okvirni broj planiranih ugovora Financijska podrška se ostvaruje na rok od Okvirni datum raspisivanja natječaja

Okvirni datum završetka natječaja

Okvirni datum za ugovaranje

1. Jedinstveni upravni odjel Javni natječaj za financiranje programa/projekata /manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Biograda na Moru u 2020. godini 430.000,00 do 10 do kraja 2020. godine siječanj 2020. veljača 2020. do kraja ožujka 2020.
2. Jedinstveni upravni odjel Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2021. godinu 500.000,00 do 16 12 mj. 15.08.2020. 1.10.2020. 1.02. 2021.
3. Jedinstveni upravni odjel Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2021. godinu 350.000,00 do 10 12 mj. 15.08.2020. 1.10.2020. 1.02. 2021.
4. Sportska zajednica Grada Biograda na Moru Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2021. godinu 1.700.000,00 do 20 12 mj. 15.08.2020. 1.10.2020. 1.02.2021.

             Grad Biograd na Moru zadržava pravo ažuriranja ovoga Godišnjeg plana tijekom kalendarske godine.

II.

            Ovaj Godišnji plan objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru;www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 402-08/20-01/01

UR.BROJ: 2198/16-03-20-1

Biograd na Moru, 22. siječnja 2020. godine

Privremena pročelnica:

Drina Bešenić, struč. spec. oec., v.r.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA