NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 07. svibnja 2020. 10:42

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/20-04/12, URBROJ: 2198/16-01-20-10 od 06. svibnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje

 

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne
naprave – kioska u Biogradu na Moru

I

Daje se u zakup lokacija na javnoj površini za postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru, u kojoj se obavlja ugostiteljska djelatnost, a kojoj je predviđena mogućnost zakupa javne površine u svrhu postavljanja ugostiteljske terase, u površini do 15 m2:

R.

Br

LOKACIJA       NAMJENA - DJELATNOST Razdoblje korišt. POČETNA CIJENA-kn (mjesečno)
1. Plaža Soline

pružanje ugostiteljskih usluga

(U.O. RENE - k.č. 3388/1)

4 godine 6.000,00


II

Prethodni korisnik lokacije iz članka I. ovog natječaja koji sudjeluje u natječaju i udovoljava uvjetima natječaja, te je u potpunosti izvršavao dosadašnje obveze glede korištenja javne površine i prihvati najviši iznos postignute cijene, ima pravo prvenstva.

III

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:
- ime, prezime, adresu prebivališta, OIB, naziv i sjedište obrta  (ukoliko je ponuditelj fizička osoba koja obavlja određenu djelatnost) odnosno naziv, sjednište, OIB i naznaku osobe ovlaštene za zastupanje (ukoliko je ponuditelj pravna osoba),
- preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- preslik rješenja o upisu u obrtni ili sudski registar, odnosno dokaz o obavljanju određene djelatnosti,
- oznaku lokacije za koju se dostavlja ponuda,
- visinu ponuđene cijene,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- potvrde da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama u su/vlasništvu Grada Biograda na Moru (Bošana d.o.o. i Komunalac d.o.o.); ako ponuditelj nije obveznik Grada Biograda na Moru, Komunalca d.o.o. ili Bošane d.o.o. mora dostaviti potvrdu kojom se potvrđuje da nije obveznik navedenih pravnih osoba (navedene potvrde ne smiju biti starije od 8 dana od dana objave natječaja).
- potpisanu izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja, posebno glede sklapanja ugovora o zakupu kao ovršne isprave prema Zakonu o javnom bilježništvu, kao i Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine u obliku javnobilježničkog akta zasnivanjem založnog prava na neopterećenoj nekretnini korisnika javne površine ili treće osobe ili predaji bankarske garancije te
- potpisanu privolu o korištenju osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
Jamčevina se određuje u iznosu od 25% od početne cijene određene u natječaju. Ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru broj IBAN: HR2724070001802200009, poziv na broj: HR68 5738-OIB ponuditelja.
Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nema pravo na povrat jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana okončanja natječajnog postupka, a natjecateljima koji su uspjeli u natječaju jamčevina se uračunava u iznos zakupnine. Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

IV

Predmetni natječaj provodi Povjerenstvo od pet članova koje imenuje Gradonačelnik Grada Biograda na Moru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dužno je u roku od tri (3) dana od isteka roka za prijavu na natječaj dostaviti Gradonačelniku zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda, a Gradonačelnik o prispjelim ponudama odlučuje u daljnjem roku od 8 (osam) dana.
Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja ako je to u javnom interesu ili u interesu Grada.

V

Izabrani najpovoljniji ponuditelj je dužan, nakon konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od tri (3) dana od primitka poziva Grada pristupiti sklapanju ugovora o zakupu.

VI

Rok za podnošenje ponuda je 15. svibnja 2020. godine. Ponude slati na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave - kioska u Biogradu na Moru - NE OTVARAJ“.

VII

Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 20. svibnja 2020. godine u 13.00 sati.
Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo kojeg čine:
       1. Davor Ivanović
       2. Nikola Mikulić
       3. Hrvoje Raspović
       4. Sandra Došen
       5. Žaklin Krstinić
Iznimno, zbog trenutne situacije sa korona virusom, otvaranju ponuda ne mogu pristupiti zakonski zastupnici ili punomoćnici ponuditelja, te će ponuditelji o postupku otvaranja ponuda biti obaviješteni dostavom Zapisnika.

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl.ing.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA