NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave – dječje igraone na području grada Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 26. svibnja 2020. 13:40

Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/2019.) te Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava na području grada Biograd na Moru KLASA: 363-02/20-04/52, URBROJ: 2198/16-01-20-1 od 26. svibnja 2020. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 26. svibnja 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje
pokretne naprave – dječje igraone na području grada Biograda na Moru

 

I.

Daje se u zakup lokacija na javnoj površini (postojeća lokacija) na dijelu kat. čest. broj 3200/1 k.o. Biograd na Moru, kako slijedi:

Lokacija: Oznaka lokacije: Djelatnost: Površina: Početna cijena/kn

Dio kč.br. 3200/1

( Šetnica )

22 dječja igraonica 201,25 m2 200,00 kn/m2

Dječja igraonica u smislu ovog natječaja i cit. Odluke o davanju u zakup javnih površina je jednoprostorna samostalna konstruktivna i funkcionalna cjelina unutar koje se mogu nalaziti otvoreni i zatvoreni dječji tobogani, trampolini, bazeni sa lopticama i ostali sadržaji bazirani na zračnim jastucima a koja je ograđena zaštitnom mrežom zbog sigurnosti djece. Također, zbog zaštite djece zabranjeno je unutar ili u neposrednoj blizini dječjih igraonica postavljati naprave za zabavu ili neke druge metalne naprave i uređaje, bez izričitog odobrenja nadležnog tijela.

II.

Navedena lokacija daje se u zakup na vrijeme od 4 ( četiri ) godine.

III.

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:
- ime, prezime, adresu prebivališta, OIB (ukoliko je ponuditelj fizička osoba) odnosno ime, prezime, adresu prebivališta, OIB, naziv i sjedište obrta  (ukoliko je ponuditelj fizička osoba koja obavlja određenu djelatnost – obrtnik) odnosno naziv, sjednište, OIB i naznaku osobe ovlaštene za zastupanje (ukoliko je ponuditelj pravna osoba),
- preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- preslik rješenja o upisu u registar obrtnika (preslik obrtnice) ili preslik rješenja o upisu u sudski registar (pravne osobe)
- oznaku lokacije za koju se dostavlja ponuda,
- visinu ponuđene cijene,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- potvrde da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama u su/vlasništvu Grada Biograda na Moru (Bošana d.o.o. i Komunalac d.o.o.); ako ponuditelj nije obveznik Grada Biograda na Moru, Komunalca d.o.o. ili Bošane d.o.o. mora dostaviti potvrdu kojom se potvrđuje da nije obveznik navedenih pravnih osoba (navedene potvrde ne smiju biti starije od 8 dana od dana objave natječaja).
- potpisanu izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja, posebno glede sklapanja ugovora o zakupu kao ovršne isprave prema Zakonu o javnom bilježništvu, kao i Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine u obliku javnobilježničkog akta zasnivanjem založnog prava na neopterećenoj nekretnini korisnika javne površine ili treće osobe ili predaji bankarske garancije te
- potpisanu privolu o korištenju osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
Jamčevina se određuje u iznosu od 25% od početne cijene određene u natječaju, odnosno 10.062,50 kn. Ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru broj IBAN: HR2724070001802200009, poziv na broj: HR68 5738-OIB ponuditelja.
Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nema pravo na povrat jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana okončanja natječajnog postupka, a natjecateljima koji su uspjeli u natječaju jamčevina se uračunava u iznos zakupnine. Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

IV.

Prethodni korisnik javne površine za postavljanje pokretne naprave u kojoj se obavlja navedena djelatnost, a koji sudjeluje u natječaju i udovoljava uvjetima natječaja, a u potpunosti je izvršavao dosadašnje obveze glede korištenja javne površine i prihvati najviši iznos postignute cijene, ima pravo prvenstva.
Prethodni korisnik javne površine dužan je u ponudi navesti da ima pravo prvenstva na određenoj lokaciji za koju se natječe. Dokaz o pravu prednosti nije potrebno prilagati ponudi budući da će isto provjeriti nadležno Povjerenstvo uvidom u evidenciju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru.

V.

Predmetni natječaj provodi Povjerenstvo od pet članova koje imenuje Gradonačelnik Grada Biograda na Moru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dužno je u roku od tri (3) dana od isteka roka za prijavu na natječaj dostaviti Gradonačelniku zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda, a Gradonačelnik o prispjelim ponudama odlučuje u daljnjem roku od 8  (osam) dana.
Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja ako je to u javnom interesu ili u interesu Grada.

VI.

Izabrani najpovoljniji ponuditelji su dužni, nakon konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od tri (3) dana od primitka poziva Grada pristupiti sklapanju ugovora o zakupu koji se sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu o trošku zakupnika, a istovremeno sa sklapanjem ugovora sa zakupodavcem u formi javnobilježničkog akta zaključiti i sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini zakupnika ili treće osobe s tim da nekretnina koja je predmet zaloga ne smije biti opterećena hipotekama ili bilo kakvim drugim stvarnim teretima (izuzev založnog prava osnovanog u korist Grada povodom legalizacije temeljem Odluke o komunalnom doprinosu) ili dostaviti Gradu bankarsku garanciju, u protivnom izabrani ponuditelj gubi pravo na zakup javne površine, a Gradonačelnik može u daljnjem roku od 8 (osam) dana istu javnu površinu dodijeliti prvom slijedećem ponuditelju ukoliko je njegova ponuda niža od 10% u odnosu na najpovoljniju ponudu a u slučaju veće razlike može poništiti odluku i javni natječaj i raspisati novi natječaj.
Ukoliko izabrani ponuditelj uplati cjelokupan godišnji iznos zakupnine zaključno do 01. kolovoza tekuće godine nije dužan sklopiti navedene sporazume iz stavka 1. odnosno nije dužan dostaviti bankarsku garanciju.

VII.

Rok za dostavu ponuda je 03. lipnja  2020. godine do 11.00 sati. Ponude slati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava na području grada Biograd na Moru - NE OTVARAJ“ a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

VIII.

Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 03. lipnja 2020. godine u 12.00 sati.
Otvaranje ponuda je javno međutim iznimno, zbog trenutne situacije sa korona virusom, otvaranju ponuda ne mogu pristupiti zakonski zastupnici ili punomoćnici ponuditelja, te će ponuditelji o postupku otvaranja ponuda biti obaviješteni dostavom Zapisnika.
Grad Biograd na Moru zadržava pravo da sukladno svojim interesima odbije svaku ponudu i poništi natječaj i pri tom ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing.agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA