JAVNI POZIV za predlaganje članova/ica Kulturnog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 04. lipnja 2020. 14:56

KLASA: 612-01/20-01/04
UR.BROJ: 2198/16-02-20-2
Biograd na Moru, 02. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/11. i 11/19.), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V
za predlaganje članova/ica Kulturnog vijeća Grada Biograda na Moru

 

I.

Pozivaju se javne ustanove u kulturi Grada Biograda na Moru, udruge građana i pravne osobe s područja kulture te samostalni umjetnici da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata/kandidatkinja za imenovanje članova/ica Kulturnog vijeća Grada Biograda na Moru iz sljedećih područja kulture odnosno umjetnosti:
- zaštite i očuvanja pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara;
- knjižne djelatnosti, knjige i i nakladništvo;
- muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne umjetnosti;
- kazališne, glazbe i glazbeno-scenske djelatnosti;
- kulturno-umjetničkog amaterizma.

II.

Za članove/ice Vijeća imenuju se kulturni/e djelatnici/ice i umjetnici/ice te drugi/e stručnjaci/kinje koji/e svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je  osnovano Kulturno vijeće.

III.

Kulturno vijeće Grada Biograda na Moru ima pet (5) članova koje na prijedlog Odbora uza izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru imenuje Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na vrijeme od četiri (4) godine.

IV.

Prijedlozi u pisanom obliku, s životopisom kandidata/kinja, obrazloženjem i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, te podacima o prebivalištu, telefonskom broju i e-mail adresi kandidata/kinja, potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom, podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva na adresu:
Grad Biograd na Moru, Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, 23210 Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, s naznakom: „Prijedlozi kandidata/kinja za imenovanje članova/ica Kulturnog vijeća – NE OTVARAJ“

V.

Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Ovaj Javni poziv objavljen je na službenim mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

Predsjednik Odbora
Toni Bogdanić, ing., v.r.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA