JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Objavljeno: Četvrtak, 27. kolovoza 2020. 14:00

KLASA: 112-02/20-01/01
UR.BROJ: 2198/16-01-20-2
Biograd na Moru, 20. kolovoza 2020.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku: ZSN), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. stavak 1. ZSN-a:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Osim navedenih općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
• magistar struke ili stručni specijalist prirodne, tehničke, društvene, humanističke, biomedicinske ili biotehničke struke,
• najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje tijelom, položen državni stručni ispit,
• poznavanje jednog stranog jezika,
• poznavanje rada na računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti pravodobnu i potpunu dokumentaciju te priložiti:
• životopis
• presliku osobne iskaznice ili domovnice,
• dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
• elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu evidentiranom u matičnu evidenciju HZMO-a,
• dokaz o radnom iskustvu – potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine,
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (original, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja),
• dokaz o položenome državnom stručnom ispitu,
• dokaz o poznavanju rada na računalu – preslik ECDL diplome, odnosno drugog certifikata, uvjerenja kojim se dokazuje poznavanje rada na računalu te dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte, isključivo za potrebe postupka) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.
Preslici traženih dokumenata ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o imenovanju dostaviti na uvid izvornike dokumenata.
Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na ovaj natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da nije zaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.
Uvjet magistra odnosno stručnog specijaliste na temelju odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 74/10 i 125/14.) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu neparovodne i nepotpune prijave na ovaj natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj. Na web-stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat prijavom na natječaj pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) od 09. svibnja 2018. godine i Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/18.).
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom: „Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru – ne otvaraj“.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA