JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 2501/17 k.o. Biograd na Moru u Komunalno-servisnoj zoni "Bučina"

Objavljeno: Ponedjeljak, 28. rujna 2020. 13:27

Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 2501/17 k.o. Biograd na Moru u Komunalno-servisnoj zoni „Bučina“, KLASA: 944-01/20-01/100, URBROJ: 2198/16-01-20-1, od dana 25. rujna 2020. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za prodaju građevinskog zemljišta
kat. čest. br. 2501/17 k.o. Biograd na Moru u Komunalno-servisnoj zoni „Bučina“

I

Javnom natječaju izlažu se slijedeće građevne čestice:
1. kat. čest. br. 2501/17 k. o. Biograd na Moru, površine 14.991 m2, upisana u zemljišno-knjižnom ulošku broj 10260

II

Prostorna namjena nekretnine je definirana Urbanističkim planom uređenja neizgrađene poslovne zone komunalno-servisne namjene (K3), „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/2004, 7/2012, 2/2017.

III

S obzirom na utvrđenu cijenu zemljišta u iznosu od 541,65 kn/m2, početna kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu iznosi:
1. za kat. čest. br. 2501/17 k. o. Biograd na Moru........................8.120.000,00 kuna.

IV

Određuju se dva modela plaćanja kupoprodajne cijene:
1. Model A – jednokratno plaćanje pri čemu kupac nekretnine ostvaruje popust od 25% kupoprodajne cijene,
2. Model B – plaćanje u 3 (tri) jednake godišnje rate.

V

Jamčevina koju ponuditelji moraju uplatiti na žiro račun Grada Biograda na Moru iznosi:
1. za kat. čest. br. 2501/17 k. o. Biograd na Moru........................2.030.000,00 kuna.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na račun Grada Biograda na Moru IBAN: HR2724070001802200009, model: HR68, poziv na broj: 7706-OIB.

VI

Pravo sudjelovanja u kupnji nekretnina iz točke I. ove Odluke imaju domaća i strana trgovačka društva i obrti ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
Natjecatelji u ponudi trebaju naznačiti naziv ponuditelja, OIB, adresu, telefon, oznaku čestice za koju se natječe, cijenu ponude, model plaćanja, te priložiti:
1. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog natječaja)
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini
3. Potvrdu da nemaju dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te poduzećima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o.). Potvrde ne smiju biti starije od 5 (pet) dana od dana objave javnog natječaja.
4. Kratak opis planirane investicije (djelatnost koju namjerava obavljati, planirana veličina objekta u m2, potrebni energenti: struja (kW), voda (m3/h) itd., planiran broj novozaposlenih radnika)
5. Izjavu o suglasnosti na javnu objavu rezultata natječajnog postupka
6. Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.

VII

Ponude se predaju u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA, NE OTVARAJ", na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

VIII

Rok za podnošenje ponuda je 09. listopada 2020. godine u 13,00 sati.

IX

Ponuditelj može dati samo jednu ponudu. U slučaju više ponuda istog ponuditelja, uz uvjet da ponude ispunjavaju sve uvjete natječaja, kao prihvatljiva će se utvrditi ona ponuda čiji iznos ponude je najviši.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

X

Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 09. listopada 2020. godine u 13,00 sati.

XI

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

XII

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najvišu cijenu povrh početne cijene. U slučaju da za nekretninu pristigne samo jedna ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je cijena ponude jednaka ili veća od početne cijene. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na prijedlog Gradonačelnika Grada Biograda na Moru. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj ili dio natječaja i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.

XIII

S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor a natjecatelj iznos plaća u cijelosti (za model A) ili prvu ratu iznosa (za model B) najkasnije 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Uplaćena jamčevina će se uračunati u iznos kupovine kao otplaćeni dio iznosa kupovine. Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je započeti izgradnju objekta najkasnije u roku od 2 (dvije) godine, a djelatnost u roku od 3 (tri) godine po sklapanju ugovora. U slučaju nepoštivanja navedenog roka ili promjene djelatnosti koja nije u skladu sa natječajem, Grad ima pravo raskinuti ugovor.

XIV

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana po završetku natječaja, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao od natječaja nema pravo na povrat jamčevine.

XV

Natjecatelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor i vratiti ga Gradu u roku od 8 (osam) dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XVI

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, soba br. 10, kontakt osoba: Davor Ivanović, dipl. ing. građ., telefon 023/383-150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA