JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru za poslove radnog mjesta - viši stručni suradnik za administrativnu potporu

Objavljeno: Četvrtak, 08. listopada 2020. 10:27

KLASA: 112-02/20-02/07
UR.BROJ: 2198/16-03/1-20-2
Biograd na Moru, 05. listopada 2020.

Na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – dalje u tekstu ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika

u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, za obavljanje vježbeničkog staža radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta višeg stručnog suradnika za administrativnu potporu - 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Osoba mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:
1. punoljetnost;
2. hrvatsko državljanstvo;
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.    

Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osoba mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
1. magistar humanističke/društvene ili stručni specijalist humanističke/društvene struke
2. bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
3. poznavanje jednog stranog jezika;
4. poznavanje rada na računalu.

Uvjet magistra odnosno stručnog specijaliste, na temelju odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10. i 125/14.), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu..
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koji se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.     

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang listi ostvarili/e najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati/kinje koji su se u svojoj prijavi pozvali/le na to pravo i isto dokazali/le s dokazima.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće priloge:
- životopis;
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice);
- preslik diplome;
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (original, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog natječaja);
- dokaz o dosadašnjem radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ne starije od 1 mjeseca od objave javnog natječaja;
- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (uvjerenje, preslik svjedodžbe, potvrda)
- dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, preslik svjedodžbe, potvrda ili pisana izjava kandidata);
- izvornik vlastoručno pisane izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).
Preslici traženih dokumenata ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu u svojstvu vježbenika na određeno vrijeme dostaviti na uvid izvornike dokumenata.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge tražene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njegova prijava neće biti razmatrana, te će mu o tome biti dostavljena pisana obavijest.     
Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na web stranici www.biogradnamoru.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i navedenoj web stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) od 09. svibnja 2018. godine i Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/18.).

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom:„ za Javni natječaj – viši stručni suradnik za administrativnu potporu - vježbenik – NE OTVARAJ“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnica
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA