Printaj ovu stranu

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru u 2020. godini

Objavljeno: Ponedjeljak, 19. listopada 2020. 12:10

GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADSKO  VIJEĆE
Odbor za dodjelu javnih priznanja

KLASA:061-01/20-01/01
UR.BROJ:2198/16-02-20-2
Biograd na Moru, 19. listopada 2020. godine

Na temelju članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), Odbor za dodjelu javnih  priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru
u 2020. godini

I. Pozivaju se građani (najmanje 10 građana) sa prebivalištem na području grada Biograda na Moru, ovlaštena tijela trgovačkihdruštava, ustanove, udruge, vjerske zajednice te druge pravne osobe, vijeća  Mjesnih odbora, radna tijela Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, osim Odbora za javna priznanja i članovi Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća), gradonačelnik Grada Biograda na Moru, da dostave prijedloge za Nagradu Grada Biograda na Moru za životno djelo i Godišnju nagradu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu.
Javna priznanja Grada Biograda na Moru dodijeliti će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru povodom Dana Grada Biograda na Moru.

II. Za Nagradu Grada Biograda na Moru za životno djelo mogu se predložiti fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, za iznimna postignućai doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Biograda na Moru, a poglavito za osobite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, kao i za djela humanosti, plemenitosti požrtvovnosti.

Nagrada Grada Biograda na Moru za životno djelo daje se radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom radnog i životnog vijeka u naprijed rečenim  područjima i/ili u svekolikom radu u društvenom životu te koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Biograda na Moru, a nije samo rezultat redovnog rada osobe.    
Godišnje se može dodijeliti jedna Nagrada Grada Biograda na Moru za životno djelo, a iznimno, najviše dvije.

III. Za Godišnju nagradu Grada Biograda na Moru mogu se predložiti  fizičke ili pravne osobe, udruge, ustanove ili institucije neovisno o prebivalištu odnosno sjedištu u Republici Hrvatskoj, za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Biograda na Moru, a osobito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, kao i za djela humanosti, plemenitosti požrtvovnosti a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.
Godišnje se mogu dodijeliti najviše tri Godišnje nagrade Grada, po jedna nagrada iz pojedinog područja.

IV. Javna priznanja Grada Biograda na Moru, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, te upravama trgovačkih društavau vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Biograda na Moru i ravnateljima ustanova kojima je osnivač Grad Biograd na Moru.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Biograda na Moru za životno djelo može se za istu osobu podnijeti najviše tri puta.

Podnositelj prijedloga ne može samog sebe predložiti za dodjelu javnog priznanja Grada.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Odbor za dodjelu javnih priznanja utvrđuje prijedlog za dodjelu javnih priznanja i upućuje ga Gradskom vijeću na odlučivanje.

V. Prijedlozi moraju sadržavati:
• ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
• osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi,
• naziv javnog priznanja i području za koje se podnosi prijedlog,
• iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Biograda na Moru,
• suglasnost predloženika da bude kandidat za Nagradu – potpisanu izjavu predloženika odnosno obitelji za posthumnu dodjelu, kojom se potvrđuje pristanak na kandidaturu za javna priznanja Grada Biograda na Moru.

Predlagatelj je dužan imati supredlagatelja koji podupire njegov prijedlog. Predlagatelj odgovara moralno i materijalno za sve što je navedeno u prijedlogu.

Isti predlagatelj ne može isti prijedlog predložiti za različita priznanja.

Na traženje Odbora za dodjelu javnih priznanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Prijedlozi koji nisu u skladu s ovim Javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Prijedlozi se, u pisanom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici i s naznakom "ne otvaraj" podnose se zaključno do 09. studenoga 2020. godine neposredno u pisarnicu Grada Biograda na Moru, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti s naznakom "Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru, ne otvarati", na adresu: ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BIOGRADA  NA MORU,  Trg  kralja  Tomislava  5,  23 210 BIOGRAD  NA  MORU.

Prijedlozi koji pristignu poštom nakon 09. studenoga 2020. godine uzet će se u razmatranje samo ako imaju žig pošte zaključno s danom 09. studenoga 2020. godine.

Prijedlozi koji nisu podneseni na propisan način i u određenom roku neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja
Eddie Stamičar, dr. med.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA