Printaj ovu stranu

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/icu Društva – jedinog člana Uprave Društva JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpada

Objavljeno: Četvrtak, 29. listopada 2020. 09:11

JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpada
Bukovačka 23
23210 Biograd na Moru

U skladu sa čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine", broj 111/93,  34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 22. i 25. Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpada od 07. rujna 2020. godine, članka 2. Pravilnika
o postupku i kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje direktora Trgovačkog društva JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpada i članka 2. Odluke Skupštine društva o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora/ice Trgovačkog društva Jankolovica d.o.o. za zbrinjavanje otpada od 28. listopada 2020. godine, Skupština društva dana 28. listopada 2020. godine, objavljuje  

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/icu Društva – jedinog člana Uprave Društva
JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpada

Za direktora/icu Društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) ispunjava i sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist tehničke, društvene ili biotehničke struke,
- najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- posebna znanja i sposobnosti: radne, stručne i organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, vozačka dozvola B kategorije te aktivno poznavanje rada na računalu,
- nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude,
- nepostojanje zapreka za imenovanje iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19),
- nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15).
 
Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni dostaviti:
• životopis,
• dokaz o stručnoj spremi, preslika diplome,
• preslika domovnice,
• dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), original
• dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja dvije (2) godine radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima (ugovor o radu, potvrda poslodavca i sl.),
• uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od 30 (trideset) dana, original uvjerenja,
• program rada Društva za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine,
• izjava kandidata/kinje ovjerenu kod javnog bilježnika, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), ne starija od 30 (trideset) dana,
- izjavu kandidata/kinje ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15 i 98/19), ne starija od 30 (trideset) dana,
- presliku vozačke dozvole,
- potvrdu o poznavanju rada na PC-u ili sastavljenu ili sastavljenu i vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na PC-u.

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, kandidat je dužan podnijeti i prijedlog plana rada kandidata za mandatno razdoblje za koje se bira.

Direktor/ica Društva imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17).

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave Natječaja u Zadarskom listu, na mrežnim stranicama Društva odnosno mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru kao jedinog osnivača (www.biogradnamoru.hr) i oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru..

Prijave se predaju u zatvorenim omotnicama isključivo putem pošte preporučeno na adresu JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpada, Bukovačka 23, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za imenovanje direktora/ice“.

Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka izbora i imenovanja direktora/ice Društva će ispitati ponude i obaviti intervju sa kandidatima, te dati Skupštini društva prijedlog kandidata za Direktora – Upravu društva.  

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.

Kandidatu iz prethodnog stvavka dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Smatra se da je kandidat, koji se nije odazvao pozivu na razgovor-intervju, povukao prijavu na natječaj.

Odluku o imenovanju direktora/ice donosi Skupština Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka izbora i imenovanja direktora/ice Društva, a obavijest o imenovanju dostavlja se svim kandidatima/kinjama u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Skupština zadržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata i poništiti ovaj natječaj u bilo kojem trenutku i bez posebnog obrazloženja.
U slučaju poništenja ovog natječaja društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Gradonačelnik
Grada Biograda na Moru
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

kao Skupština društva
JANKOLOVICA d.o.o.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA