JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto namještenik/ca IV. vrste - komunalni izvidnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Objavljeno: Četvrtak, 24. prosinca 2020. 12:33

KLASA:112-02/20-01/15
UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2
Biograd na Moru, 17. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 17., članka 19. stavaka 1. i 4. u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto

- namještenik/ca IV. vrste - komunalni izvidnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:
- niža stručna sprema ili osnovna škola,
- poznavanje rada na računalu i
- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Namještenik/ica se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web – stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).
Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na web-stranici Grada Biograda na Moru, www.biogradnamoru.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidat/kinja su dužni/e priložiti:
• životopis
• presliku osobne iskaznice ili domovnice
• dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
• dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (original, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog Natječaja)
• dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
• preslik vozačke dozvole za upravljanje vozilima „B“ kategorije.
• izvornik vlastoručno pisane izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(izjavu nije potrebno ovjeravati).

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte, isključivo za potrebe postupka), i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na Natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da nije zaposlen. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, dužni su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog Zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom na adresu:Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom „za Natječaj – namještenik – komunalni izvidnik – NE OTVARAJ“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Pročelnica
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA