JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto Stručni suradnik za javnu nabavu - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Objavljeno: Četvrtak, 31. prosinca 2020. 13:40

KLASA:112-02/20-01/18
UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2
Biograd na Moru, 28. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto

• Stručni suradnik za javnu nabavu – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Uvjeti:
• sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske, pravne ili tehničke struke,
• 1 godina radnog iskustva,
• položen državni stručni ispit,
• potvrda (certifikat) o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave,
• poznavanje rada na računalu,
• poznavanje jednog stranog jezika.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu.
Osoba koja ne posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, može biti primljena u službu uz obvezu stjecanja istog u roku od šest mjeseci od dana početka rada.
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli višu stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja  sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske, pravne ili tehničke struke.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava dostupni su na web-stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.
Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava  natječajem dostupni su na web-stranici Grada Biograd na Moru, www.biogradnamoru.hr
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na web-stranici Grada Biograda na Moru, www.biogradnamoru.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
• dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma, potvrda),
• uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg  dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),
• vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
• dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje),
• dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• dokaz o posjedovanju važećeg certifikata u području javne nabave (važeći certifikat u području javne nabave),
• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca),
• dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, preslik svjedodžbe, potvrda ili pisana izjava kandidata)
• dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (uvjerenje, preslik svjedodžbe, potvrda)
• izvornik vlastoručno pisane izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte, isključivo za potrebe postupka), naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.
Preslici traženih dokumenata ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid izvornike dokumenata.
Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da nije zaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) od 09. svibnja 2018. godine i Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/18.).
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom:„ za Javni natječaj – stručni suradnik za javnu nabavu – NE OTVARAJ“.
O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Pročelnica
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA