Printaj ovu stranu

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto - viši referent za javnu nabavu

Objavljeno: Četvrtak, 15. travnja 2021. 10:09

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-02/21-01/04
URBROJ: 2198/16-03/1-21-4
Biograd na Moru, 02. travnja 2021. godine

Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto

 • viši referent za javnu nabavu – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • potvrda (certifikat) o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumjeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) ili struke.
Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli višu stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja  sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke.
Osoba koja ne posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, može biti primljena u službu uz obvezu stjecanja istog u roku od šest mjeseci od dana početka rada.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava  dostupni su na web-stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.
Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem dostupni su na web-stranici Grada Biograd na Moru, www.biogradnamoru.hr.  
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na web-stranici Grada Biograda na Moru, www.biogradnamoru.hr  najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome)
 • dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe ili uvjerenja),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, te da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (uvjerenje nadležnog suda u izvorniku, ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog natječaja)
 • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu: uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema (u izvorniku, ne starije od 1 mjeseca od dana objave ovog javnog natječaja), potvrda prijašnjeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo) na odgovarajućim poslovima stručne spreme i struke,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, preslik svjedodžbe, potvrda ili vlastoručno pisana izjava kandidata/kinje)
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (uvjerenje, preslik svjedodžbe, potvrda)
 • dokaz da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izvornik vlastoručno potpisane izjave kandidata/kinje).

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte, isključivo za potrebe postupka), naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Preslici traženih dokumenata ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat/kinja dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid izvornike dokumenata.
Kandidat/kinja koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da nije zaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidat/kinja prijavom na javni natječaj pristaje da se dostavljeni podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) od 09. svibnja 2018. godine i Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/18.).
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – viši referent za javnu nabavu – NE OTVARAJ“.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Pročelnica
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA