NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru

Objavljeno: Petak, 08. listopada 2021. 12:58

Na temelju Odluke o raspisivanju  natječaja  za  davanje  u  zakup  javne  površine  za  postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/21-04/93, URBROJ: 2198/16-01-21-01 od 08. listopada 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje

 

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne
naprave – kioska u Biogradu na Moru

 

I

Daje se u zakup lokacija na javnoj površini za postavljanje pokretne naprave - kioska u Biogradu na Moru, u površini do 15 m2, u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, a kojim je predviđena mogućnost zakupa javne površine u svrhu postavljanja ugostiteljske terase:

r.

br

LOKACIJA NAMJENA - DJELATNOST Oznaka lokacije Razdoblje korištenja POČETNA CIJENA u kn (mjesečno)
1. Plaža Dražica

pružanje ugostiteljskih usluga

(U.O. MELIS - k.č. 3200/1)

DR-1 4 godine 6.000,00

II

Prethodni korisnik lokacije iz članka I. ovog natječaja koji sudjeluje u natječaju i udovoljava uvjetima natječaja, te je u potpunosti izvršavao dosadašnje obveze glede korištenja javne površine i prihvati najviši iznos postignute cijene, ima pravo prvenstva.

III

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:
- ime, prezime, adresu prebivališta, OIB, naziv i sjedište obrta  (ukoliko je ponuditelj fizička osoba koja obavlja određenu djelatnost) odnosno naziv, sjednište, OIB i naznaku osobe ovlaštene za zastupanje (ukoliko je ponuditelj pravna osoba),
- preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- preslik rješenja o upisu u obrtni ili sudski registar, odnosno dokaz o obavljanju određene djelatnosti,
- oznaku lokacije za koju se dostavlja ponuda,
- visinu ponuđene cijene,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- potvrde da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama u su/vlasništvu Grada Biograda na Moru (Bošana d.o.o. i Komunalac d.o.o.); ako ponuditelj nije obveznik Grada Biograda na Moru, Komunalca d.o.o. ili Bošane d.o.o. mora dostaviti potvrdu kojom se potvrđuje da nije obveznik navedenih pravnih osoba (navedene potvrde ne smiju biti starije od trideset (30) dana od dana objave natječaja).
- potpisanu izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja, posebno glede sklapanja ugovora o zakupu kao ovršne isprave prema Zakonu o javnom bilježništvu, kao i Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine u obliku javnobilježničkog akta zasnivanjem založnog prava na neopterećenoj nekretnini korisnika javne površine ili treće osobe ili predaji bankarske garancije te
- potpisanu privolu o korištenju osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
Jamčevina se određuje u iznosu od 25% od početne cijene određene u natječaju. Ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru broj IBAN: HR2724070001802200009, poziv na broj: HR68 5738-OIB ponuditelja.
Jedan natjecatelj (jedna fizička ili pravna osoba) može se natjecati samo za jednu djelatnost i jednu lokaciju.
Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nema pravo na povrat jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana okončanja natječajnog postupka, a natjecateljima koji su uspjeli u natječaju jamčevina se uračunava u iznos zakupnine. Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

IV

Predmetni natječaj provodi Povjerenstvo od pet članova koje imenuje Gradonačelnik Grada Biograda na Moru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dužno je u roku od tri (3) dana od isteka roka za prijavu na natječaj dostaviti Gradonačelniku zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda, a Gradonačelnik o prispjelim ponudama odlučuje u daljnjem roku od 8 (osam) dana.
Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja ako je to u javnom interesu ili u interesu Grada.

V

Nakon konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, izabrani ponuditelj dužan je u roku od tri (3) dana od dana primitka poziva Grada pristupiti sklapanju ugovora o zakupu javne površine, u protivnom gubi pravo na korištenje javne površine. Ukoliko zakupoprimac ne uplati cjelokupan iznos zakupnine do 01. kolovoza tekuće godine obvezuje se sklopiti sa Gradom Biogradom na Moru aneks ugovora kojim će se utvrditi da se isti sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, a na trošak zakupoprimca. U svrhu osiguranja naplate utvrđene zakupom zakupoprimac je dužan istovremeno sa sklapanjem ugovora sa zakupodavcem, u formi javnobilježničkog akta, zaključiti i sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini zakupnika ili treće osobe ili dostaviti Gradu Biogradu na Moru bankarsku garanciju. U suprotnome zakupoprimac gubi pravo na korištenje javne površine.

VI

Rok za podnošenje ponuda je 18. listopada 2021. godine. Ponude slati na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave - kioska u Biogradu na Moru - NE OTVARAJ“, a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

VII

Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 21. listopada 2021. godine u 13.00 sati.

Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo kojeg čine:

  1. Davor Ivanović
  2. Nikola Mikulić
  3. Renata Mršić
  4. Ivana Rašin
  5. Žaklin Krstinić

Iznimno, zbog trenutne situacije sa korona virusom, otvaranju ponuda ne mogu pristupiti zakonski zastupnici ili punomoćnici ponuditelja, te će ponuditelji o postupku otvaranja ponuda biti obaviješteni dostavom Zapisnika.

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl.ing.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA