NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2021./2022. godinu

Objavljeno: Srijeda, 13. listopada 2021. 08:03

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK

KLASA: 604-02/21-01/04
UR.BROJ: 2198/16-01-21-7
Biograd na Moru, 25. studenoga 2021. godine

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 17. stavak 4. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/18.) a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP Banke d.d. i Grada Biograda na Moru od 11. listopada 2021. godine (KLASA:604-02/21-01/04, UR.BROJ:2198/16-01-21-2), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 24. studenoga 2021. godine, utvrđuje

Konačnu listu za dodjelu stipendija redovitim studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Biograda na Moru za akademsku 2021./2022. godinu

I.

Konačna lista za dodjelu stipendija redovitim studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022. zaključuje se s rednim brojem 4., i to:

  1. SIMONA COLIĆ - Sveučilište u Splitu - Sveučilišni odjel za stručne studije, preddiplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma
  2. DAVOR NEKIĆ, Sveučilište u Splitu – Ekonomski fakultet, preddiplomski svečilišni studij
  3. MARIN POLJAK, Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet - preddiplomski sveučilišni studij Matematika
  4. LUCIJA ATLIJA, Sveučilište u Splitu – Prirodoslovno-matematički fakultet - preddiplomski sveučilišni studij Biologija i kemija.

II.

Ova Konačna lista objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr., v.r.


Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:604-02/21-01/04, UR.BROJ:2198/16-01-21-3 od 12. listopada 2021. godine, a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP Banke d.d. i Grada Biograda na Moru od 11. listopada 2021. godine (KLASA:604-02/21-01/04, UR.BROJ:2198/16-01-21-2), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 12. listopada 2021. godine, r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja
za akademsku 2021./2022. godinu

I.

Grad Biograd na Moru će za akademsku 2021./2022. godinu dodijeliti stipendije sukladno iznosu od 40.000,00 kuna, za studente koji redovito studiraju na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima s područja grada Biograda na Moru iz obitelji slabijeg imovnog stanja, u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.

II.

Pravo na sudjelovanje u natječaju za stipendiju imaju studenti, izuzev apsolvenata, koji:
- su državljani Republike Hrvatske,
- su kao redoviti studenti upisani na preddiplomski, diplomski, stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj,
- imaju prebivalište na području Grada Biograda na Moru,
- nemaju stipendiju ili druge novčane potpore za školovanje odobrene od nekog drugog subjekta.

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja jesu materijalni i socijalni položaj, a korektivni kriterij je opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja, uz ispunjenje navedenog u glavi II. ovog Natječaja.

1. Materijalni položaj:

Ovaj uvjet ispunjava korisnik, ako nema mjesečni prihod veći od:
- samac 5.000,00 kuna
- dvočlana obitelj 7.000,00 kuna
- tročlana obitelj 9.000,00 kuna
- četveročlana obitelj 12.000,00 kuna
- za svakog daljnjeg člana 1.000,00 kuna.

Materijalni položaj studenta boduje se kako slijedi:

1. samac
- do 3.000,00 kuna                                              100 bodova
- od 3.001,00 do 4.000,00 kuna                              70 bodova
- od 4.001,00 do 5.000,00 kuna                              40 bodova

2. dvočlana obitelj
- do 5.000,00 kuna                                              100 bodova
- od 5.001,00 do 6.000,00 kuna                              70 bodova
- od 6.001,00 do 7.000,00 kuna                              40 bodova

3. tročlana obitelj
- do 7.000,00 kuna                                              100 bodova
- od 7.001,00 do 8.000,00 kuna                              70 bodova  
- od 8.001,00 do 9.000,00 kuna                              40 bodova

4. četveročlana obitelj
- do 10.000,00 kuna                                            100 bodova
- od 10.001,00 do 11.000,00 kuna                          70 bodova
- od 11.001,00 do 12.000,00 kuna                          40 bodova

5. za svakog daljnjeg člana 1.000,00 kuna               30 bodova.

2. Socijalni položaj studenta boduje se kako slijedi:

1. ako kandidat nema oba roditelja          60 bodova

2. ako je kandidatu aktom ovlaštene institucije utvrđen jedan od oblika invalidnosti od 80% i više 60 bodova o manje od 80%          40 bodova

3. ako je kandidat iz obitelji koja ostvaruje pravo na stalnu pomoć Centra za socijalnu skrb          60 bodova

4. ako kandidat nema jednog roditelja          40 bodova

5. ako je kandidat dijete samohranog roditelja koji ne prima financijsku pomoć od drugog roditelja          20 bodova

6. ako je kandidat iz obitelji sa više djece:
- za svako predškolsko dijete u obitelji kandidata ili dijete na školovanju u mjestu prebivališta          10 bodova,
- za svako dijete u obitelji kandidata na školovanju izvan mjesta prebivališta          20 bodova.

3. Opći uspjeh u prethodnom školovanju:

U slučaju istog broja bodova prednost imaju studenti s boljim općim uspjehom u prethodnoj godini školovanja, ukoliko i po tom kriteriju budu izjednačeni prednost se daje studentu na višoj godini studija.

IV.

Uz zamolbu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti:
1. popunjeni obrazac OTP stipendije (preuzeti ga na stranici www.biogradnamoru.hr), 2. domovnicu (presliku),
3. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana),
4. potvrdu o redovitom studiju u akademskoj 2021./2022. godini,
5. isprave kojima dokazuju svoj materijalni i socijalni položaj:
dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva za posljednje tromjesečje (za zaposlene članove obitelji – potvrda poslodavca o visini plaće zadnja tri mjeseca prije podnošenja zamolbe; za umirovljenike – preslika odreska o isplati mirovine; za nezaposlene – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o tri zadnje isplaćene naknade, uvjerenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju od strane roditelja – temeljem presude o razvodu braka ili presude o uzdržavanju). U slučaju da se ne mogu dostaviti prethodno navedene potvrde dostavlja se potvrda Porezne uprave o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva, uvjerenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć pribavljeno u tijeku trajanja natječaja, dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku osobe), dokaz o invalidnosti kandidata, ovjerenu izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja koji ne prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja, dokaz da su članovi obitelji kanidata iz obitelji sa više djece na redovitom školovanju, odnosno djeca predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre),
6. presliku svjedodžbe posljednje godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine,
7. ovjeren prijepis ocjena za prethodnu godinu studija za ostale studente (ukoliko fakultet ne izdaje prijepis ocjena po godinana, priložiti presliku cijelog indeksa).

V.

Prijave se podnose od 13. do 28. listopada 2021. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (u pdf formatu) predaju se u natječajnom roku na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili šalju preporučenom poštom na adresu Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, uz napomenu „Za OTP stipendiju“. Iznimno se mogu predati osobno u prizemlje Grada Biograda na Moru – portiru (u slučaju skorog isteka roka ili nadopune dokumentacije). Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Sve informacije oko natječaja i potrebne dokumentacije mogu se dobiti na sljedeći kontakt: - Nevenka Lukin 023/383-150, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.na bodovna lista bit će objavljena na službenoj web stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr .

KLASA: 604-02/21-01/04
URBROJ: 2198/16-01-21-4
Biograd na Moru, 12. listopada 2021. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr., v.r.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA