JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova/ca i zamjenika/ca članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Srijeda, 29. prosinca 2021. 13:10

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14.) i Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 021-05/21-03/02, URBROJ: 2198/16-02-21-11 od 28. prosinca 2021. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 12/21.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za izbor članova/ca i zamjenika/ca članova
Savjeta mladih Grada Biograda na Moru

I.

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ponovno pokreće postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru koji se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život, te informiranja i savjetovanja mladih Grada Biograda na Moru.

II.

Savjet mladih Grada Biograda na Moru savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih Grada Biograda na Moru.
Savjet mladih Grada Biograda na Moru ima 7 članova uključujući predsjednika i zamjenika.
Za člana Savjeta i zamjenika člana mogu se kandidirati osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Biograda na Moru koji u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.
Člana Savjeta mladih, kada je spriječen ili odsutan, zamjenjuje njegov zamjenik, pri čemu ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih Grada Biograda na Moru.
Članove Savjeta mladih Grada Biograda na Moru i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na vrijeme od tri godine.

III.

Pozivaju se: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru.
Prilikom isticanja kandidatura za člana Savjeta predlagatelji su dužni predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih Grada Biograda na Moru.

IV.

Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta mladih Grada Biograda na Moru i njihove zamjenike podnose se u roku 20 dana od dana objave javnog poziva, u pisanom obliku i obvezno sadrže:
- naziv, sjedište, adresu, telefon i kontakt osobu ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,
- podatke o kandidatu i zamjeniku ( ime i prezime, datum, godina i mjesto rođenja, OIB, adresu prebivališta ili boravišta, broj tel./mob., status – učenik, student, zaposlenik, podaci o obrazovanju),
- obrazloženje prijedloga, te navesti razloge, odnosno istaknuti posebnosti zbog kojih se predlaže kandidat,
- izjave o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana,
- životopis kandidata,
- preporuke drugih ustanova, udruga i organizacija koje se bave mladima.

Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

V.

Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr. Predlagatelj je dužan uz kandidaturu dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidat ispunjava uvjete iz točke IV. ovog poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice), te dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci ).
Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 40 mladih koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis i OIB.

VI.

Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Biograda na Moru i njihove zamjenike dostavljaju se na adresu:
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Biograda na Moru i njihove zamjenike dostavljaju se najkasnije do 18. siječnja 2022. godine na adresu:

GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADSKO VIJEĆE - ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA,
Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5,
uz naznaku: „Prijedlog kandidature za izbor članova/ca Savjeta mladih Grada Biograda na Moru i njihovih zamjenika/ca“
NE OTVARATI

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 023/383-150 ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za suradnju s mladima Grada Biograda na Moru obavit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te će u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura.
Izvješće i popis iz prethodnog stavka dostavit će se Gradskom vijeću te će se objaviti na web stanici Grada Biograda na Moru.
Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravit će o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem izabrati članove i zamjenike članova Savjeta Grada Biograda na Moru.

KLASA: 021-05/21-03/02
URBROJ: 2198/16-02-21-12
Biograd na Moru, 29. prosinca 2021. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

Predsjednica Gradskog vijeća
Ivana Stamičar

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA