NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA ZA POSTAVLJANJE SAMOPOSLUŽNOG APARATA (u zgradi Kulturnog centra u Biogradu na Moru)

Objavljeno: Petak, 27. svibnja 2022. 11:21

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11,64/15,112/18), članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 08/13, 04/15, 02/18, 06/20 i 4/21), čl. 4-10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 13/2019. ) čl. 3. Odluke o visini zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 13/2019.) te Odluke o raspisivanju natječaja za zakup dijela poslovnog prostora u zgradi Kulturnog centra za postavljanje samoposlužnog aparata KLASA: 372-01/22-02/01, URBROJ: 2198-16-01-22-1 od 25. svibnja 2022. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 26. svibnja 2022. godine raspisuje:

NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA ZA POSTAVLJANJE SAMOPOSLUŽNOG APARATA ( u zgradi Kulturnog centra u Biogradu na Moru )

I.

PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovog natječaja je davanje u zakup dijela poslovnog prostora u Kulturnom centru Biograd na Moru na adresi Šetalište kneza Branimira 30, 23210 Biograd na Moru, u vlasništvu Grada Biograda na Moru, za potrebe :

 • postavljanja jednog (1) samoposlužnog aparata u prizemlju zgrade Kulturnog centra Biograd na Moru, u prostoriji na ulazu, na k.č.br. 1171/1 k.o. Biograd na Moru, u ukupnoj površini od 2 m2.

II.

MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Minimalne tehničke karakteristike koje samoposlužni aparat mora zadovoljavati su više mogućnosti odabira toplih napitaka (kava i čaj) uz posebnu mogućnost doziranja šećera uz automatsko postavljanje čaša te bezalkoholni hladni napitci i snack proizvodi (čokoladice, slatke i slane grickalice).

III.

NAPLATA USLUGE
Ponuditelj mora posjedovati naplatni sustav koji u potpunosti može zadovoljiti korisnike i to: sustav s kovanicama i papirnatim novcem, uz povrat razlike novca.

IV.

IZNOS ZAKUPNINE
Početni iznos (minimalna cijena) zakupnine je 75,00 kn/m2 odnosno 150,00 kn mjesečno (bez PDV-a).

 • Mjesečni iznos zakupnine uvećava se za porez na dodanu vrijednost.
 • U iznos mjesečne zakupnine uključeni su režijski troškovi korištenja dijela poslovnog prostora.
 • Ponuditelji mogu dati ponudu samo za ukupan broj aparata (1 aparat).
 • Ponuditelj mora navesti popis proizvoda koje namjerava ponuditi u aparatima.
 • Ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti u roku od 24 sata od dojave kvara.
 • Ponuditelj mora besprijekorno održavati higijenske uvjete aparata u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je prema zakupodavcu i prema trećim osobama odgovoran za rad aparata i proizvode iz aparata.

Radove za priključak na vodovodnu mrežu i električnu energiju obavit će zakupnik o svom trošku, a ta i druga uložena sredstva (troškovi police osiguranja aparata, njihove demontaže, uklanjanja i dovođenja prostora u prvobitno stanje), nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku niti se uzimaju u obzir radi periodičnog sniženja zakupnine.

 • Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup ne može se dati u podzakup.

V.

NAČIN IZVRŠENJA
Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz mogućnost njegova jednostranog raskida od strane zakupodavca uslijed nezadovoljavajuće kvalitete usluge, počev od slijedećeg mjeseca. Raskid ugovora stupa na snagu 1. dan u mjesecu koji slijedi prema zaprimljenoj izjavi o raskidu.

VI.

ROK ISPORUKE APARATA
Rok isporuke aparata je najkasnije u roku 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora.

VII.

MJESTO IZVRŠENJA
Mjesto izvršenja je Kulturni centar Biograd na Moru, Šetalište kneza Branimira 30, 23210 Biograd na Moru.

VIII.

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Plaćanje temeljem sklopljenog ugovora, u roku od 30 dana od dana ispostave računa, pri čemu se račun za zakupninu u prethodnom mjesecu ispostavlja do 15.-og u narednom mjesecu.

IX.

CIJENA PONUDE
Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama (HRK), a piše se brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a ponuditelj uračunava sve troškove, dostavu, montažu, popuste i ostalo. Izražena cijena je nepromjenjiva.

X.

KRITERIJ ODABIRA PONUDE
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta javnog natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži ukupno najviši mjesečni iznos zakupnine.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavanju uvjete iz natječaja ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici Grada.

XI.

UVJETI NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, a koje su registrirane za obavljanje tražene djelatnosti.
Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za sudjelovanje u natječaju a ona iznosi 25% od početne cijene za zakup dijela poslovnog prostora odnosno ukupno 37,5 kn a ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru IBAN: HR 27 240700001802200009, poziv na broj : HR 68 7722 - OIB.
Nakon donesene odluke o dodjeli poslovnog prostora u zakup najpovoljnijem ponuditelju, ukoliko isti odustane od dobivenog poslovnog prostora i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine a za predmetni poslovni prostor javni natječaj će se ponoviti.

XII.

PONUDA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORA SADRŽAVATI:

 1. osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe ( ime, prezime, OIB, fizičke osobe prilažu i preslik osobne iskaznice )
 2. original ili ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu, odnosno original ili ovjerena preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu
 3. dokaz o uplaćenoj jamčevini
 4. naznaku poslovnog prostora za koji se daje ponuda na natječaj
 5. ponuđeni mjesečni iznos zakupnine
 6. uvjerenje nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
 7. potvrde kojima se dokazuje da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama u njegovu (su) vlasništvu : Bošani d.o.o. i Komunalcu d.o.o. Biograd na Moru ( ne starije od 8 dana od dana objave natječaja )
 8. katalog/prospekt/brošura ili fotografije samoposlužnih aparata.
 9. broj tekućeg ili žiro računa sudionika natječaja i naziv banke radi eventualnog povrata jamčevi

XIII.

OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA
Sukladno odredbama članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18), prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Prednost pri zakupu ostvarit će osobe temeljem redoslijeda prema članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Osoba koja se na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji poziva na pravo prvenstva, dužna je priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde MORH odnosno MUP-a RH kojom se dokazuje pravo prvenstva, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde HZMO o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji i izjavu da ranije nije prema provedenom natječaju ostvarila to pravo.

XIV.

OBLIK, NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PONUDE

 • Ponuda mora biti ovjerena pečatom i potpisana od odgovorne osobe ponuditelja ili osobe koju je odgovorna osoba ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude, a koja punomoć mora biti priložena ponudi.

XV.

NAČIN DOSTAVE PONUDE
Prijava se podnosi preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Grada Biograda na Moru u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, „Prijava na javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samposlužnog aparata– NE OTVARATI“.
Ponude zaprimljene nakon isteka roka za dostavom ponuda se vraćaju gospodarskom subjektu neotvorene i ne uzimaju se u razmatranje.

XVI.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Krajnji rok za zaprimanje ponuda je 06. lipnja 2022. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
Otvaranje ponuda je javno. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovlašteni predstavnici ponuditelja ( što dokazuju osobnom iskaznicom i odgovarajućom punomoći ). Otvaranje ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru na Trgu kralja Tomislava br. 5, Biograd na Moru dana 06. lipnja 2022. godine u 12.00. sati.

XVII.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Grad Biograda na Moru na mrežnoj stranici http://www.biogradnamoru.hr. i obavijest o tome u dnevnom tisku ( „Zadarski list“ ).

XVIII.

Grad Biograd na Moru zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja ovoga natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, što ponuditelji prihvaćaju prijavom na natječaj.

XIX.

ROK DONOŠENJA ODLUKA
O ishodu javnog natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana nakon otvaranja ponuda. S odabranim ponuditeljem sklopit će se, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude, ugovor o zakupu na određeno vrijeme od 12 mjeseci. U slučaju da odabrani ponuditelj u tom roku ne pristupi sklapanju ugovora Grad Biograd na Moru će odabrati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

XX.

Sve informacije o oglašenom natječaju mogu se dobiti u Gradu Biogradu na Moru, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati, na tel: 023/ 383-150 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Poslovni prostor može se pogledati uz prethodnu najavu i dogovor, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

KLASA: 372-01/22-02/01
URBROJ: 2198-16-01-22-1
Biograd na Moru, 26. svibnja 2022.

Gradonačelnik:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Dodatne informacije

 • Trajanje: Krajnji rok za zaprimanje ponuda je 06. lipnja 2022. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA