Natječaji

Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019. i 8/19.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Srijeda, 09 lipnja 2021 13:21
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/21-04/06, URBROJ: 2198/16-01-21-1 od 01. lipnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u…
Objavljeno: Srijeda, 02 lipnja 2021 13:10
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjel KLASA: 112-02/21-01/04URBROJ: 2198/16-03/1-21-4Biograd na Moru, 02. travnja 2021. godine Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog…
Objavljeno: Četvrtak, 15 travnja 2021 10:09
Na temelju Odluke o raspisivanju IV. (četvrtog) javnog natječaja za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS), KLASA: 370-01/21-01/01, URBROJ: 2198/16-01-21-1 od 07. travnja 2021. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje IV. (ČETVRTI) J A V N I   N A T J E Č A Jza kupnju stana…
Objavljeno: Ponedjeljak, 12 travnja 2021 14:04
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine označene kao k.č.br. 3020/244 k.o. Biograd na Moru,  KLASA: 947-01/21-01/05, URBROJ: 2198/16-02-21-5 od 29. ožujka 2021. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik…
Objavljeno: Petak, 09 travnja 2021 13:58
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 5/4 i 5/56 k.o. Biograd na Moru u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/21-01/04, URBROJ: 2198/16-01-21-7, od dana 08. travnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   J A V N I   N…
Objavljeno: Četvrtak, 08 travnja 2021 12:35
Stranica 1 od 17

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA