Natječaji

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.) i Odluke KLASA:604-02/19-01/03, UR.BROJ:2198/16-01-19-1 od 14. listopada 2019. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 14. listopada 2019. godine, raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u…
Objavljeno: Srijeda, 16 listopada 2019 12:53
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta, KLASA: 944-01/19-01/133, URBROJ: 2198/16-02-19-4 od 03. listopada 2019. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 12/2019.) i članaka 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda…
Objavljeno: Srijeda, 16 listopada 2019 11:34
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene dijela nekretnine u Biogradu na Moru, KLASA: 947-01/19-01/18, URBROJ: 2198/16-02-19-9 od 01. kolovoza 2019. godine, te  Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o izmjeni Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi…
Objavljeno: Srijeda, 16 listopada 2019 11:28
KLASA:112-03/19-01/06UR.BROJ:2198/16-03/1-19-2Biograd na Moru, 07. listopada 2019. godine Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje OGLASza prijam u službu u Jedinstveni upravni…
Objavljeno: Petak, 11 listopada 2019 09:52
KLASA:112-03/19-01/07UR.BROJ:2198/16-03/1-19-2Biograd na Moru, 07. listopada 2019. godine Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje OGLASza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel…
Objavljeno: Petak, 11 listopada 2019 09:45
Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 30.…
Objavljeno: Utorak, 01 listopada 2019 10:30
Stranica 3 od 8

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA