Natječaji

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene dijela nekretnine u Biogradu na Moru, KLASA: 947-01/19-01/110, URBROJ: 2198/16-02-20-6 od 12. veljače 2020. godine, i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Petak, 21 veljače 2020 13:01
Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 19.…
Objavljeno: Četvrtak, 20 veljače 2020 14:38
Na temelju 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva u 2020. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i…
Objavljeno: Petak, 07 veljače 2020 14:58
Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2020.…
Objavljeno: Četvrtak, 30 siječnja 2020 18:50
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.i 8/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“,…
Objavljeno: Petak, 10 siječnja 2020 14:57
Na temelju članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje N A T J E Č A Jza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na…
Objavljeno: Četvrtak, 09 siječnja 2020 14:59
Stranica 4 od 12

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA