Natječaji

Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 27.…
Objavljeno: Srijeda, 27 studenoga 2019 10:44
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/218, 3020/220, 3020/221 i 3020/222 k.o. Biograd na Moru KLASA: 947-01/19-01/48, URBROJ: 2198/16-02-19-3 od 05. veljače 2019. godine, te Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju i provođenju javnog…
Objavljeno: Petak, 22 studenoga 2019 13:56
KLASA:061-01/19-01/01UR.BROJ:2198/16-02-19-2Biograd na Moru, 07. studenoga 2019. godine Na temelju članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), Odbor za dodjelu javnih  priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, objavljuje J A V N I  P O…
Objavljeno: Subota, 09 studenoga 2019 11:38
Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje O G L A Sza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda…
Objavljeno: Utorak, 05 studenoga 2019 13:53
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru,  KLASA: 947-01/19-01/21, URBROJ: 2198/16-02-19-3 od 28. siječnja 2019. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“,…
Objavljeno: Utorak, 05 studenoga 2019 13:42
Grad Biograd na Moru na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 1/16., 11/16., 4/18., 8/19. i 9/19.) umirovljenicima s prebivalištem na području grada Biograda na Moru koji imaju mirovinu u visini do 1.500,00 kuna, isplatiti jednokratnu novčanu pomoć povodom božićnih blagdana. Točan iznos pomoći…
Objavljeno: Utorak, 29 listopada 2019 14:46
Stranica 11 od 17

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA